Gå til hovedinnhold

Flest toktdøgn med innleide fiskefartøy


HI 030052

Havforskningsinstituttet leier inn fartøy til ulike formål; tokt, feltarbeid e.a. Bildet viser tarehøsting med leiefartøyet Heidi ved Brønnøysund.

For første gang er Havforskningsinstituttet mer på tokt med leiefartøy enn på egen kjøl.
– Samarbeidet med fiskeflåten gjør oss i stand til å dekke større områder og løse flere oppgaver, sier forskningsdirektør Geir Huse. 

På fem år er tallet på toktdøgn eller fartøydøgn, som det heter på fagspråket, på innleide fiskefartøy mer enn doblet. I 2017 gjennomførte Havforskningsinstituttet (HI) 1329 toktdøgn med leiefartøy. Tallet for toktdøgn på HIs egne fartøy var 1275. Til sammenligning var det 618 toktdøgn på leiefartøy i 2012, mens tallet for toktdøgn på egne fartøy var 1420.

Samme prosedyrer

– De tre siste årene har vi hatt en jevn vekst i toktdøgn totalt. Den største veksten har vært i toktdøgn på innleide fartøy. Det er en naturlig forklaring på det – vi har begrenset kapasitet på våre egne forskningsskip. Økt toktvirksomhet er løst takk være leiefartøyene, forklarer Geir Huse. Han presiserer at det er Havforskningsinstituttet som har det vitenskapelige ansvaret for toktene, som gjennomføres etter same prosedyrer som på HIs egne skip.

Mer penger fra avgift

Den økte toktaktiviteten skyldes først og fremst to forhold. Innføringen av Fiskeriforskningsavgiften og økt aktivitet på lakselusovervåkingen i forbindelse med innføring av det nye trafikklyssystemet.

– Tidligere fikk instituttet tildelt en forskningskvote som ble brukt til fartøyleie. Med Fiskeriforskningsavgiften får vi isteden overført penger direkte. Det og at det er snakk om mer midler totalt sett, gjør det langt lettere å leie inn fiskefartøy. De siste årene har vi utvidet en del eksisterende tokt og etablert noen nye overvåkingstokt. Det er gjort for å styrke datagrunnlaget for bestandsrådgivningen, sier Geir Huse. Han forteller at det er inngått fireårsavtaler med flere fiskefartøy for å dekke årlige overvåkingstokt.

– Med slike langvarige avtaler oppnår vi best mulig kvalitet på toktgjennomføringen og minst mulig administrasjon – både for oss og fiskebåtrederiene. Et godt samarbeid med fiskerinæringen gir oss også større fleksibilitet på instituttet. Samtidig er det effektiv ressursbruk å utnytte ledig kapasitet i fiskeflåten. 

Fiskeridata fra næringen

Gjennom året samarbeider HI med fiskerinæringen på flere områder. Blant annet samles det inn store mengder fiskeridata fra flåten, både gjennom Fiskeridirektoratet og direkte til HI. Disse dataene er helt avgjørende i bestandsberegningene som leder opp til kvoterådene.
HI holder også en referanseflåte – som for tiden teller 14 havgående og 24 mindre kystfartøy. Nyordningen med «sildelotteriet», der HI bestiller prøver fra fangster innmeldt til Fiskeridirektoratet etter et lotteriprinsipp, er også et resultat av samarbeid med næringen.

– Havforskningsinstituttet skal levere kunnskap og råd, og vi er bevisst på vår rolle i rådgivningen. Samtidig er vi opptatt av å ta i bruk alle gode krefter som kan bidra til mer kunnskap om hav og kyst, sier Geir Huse