Hopp til hovedteksten
Røstjenta
Fra arbeidet om bord på Røstjenta, som tilhører kystreferanseflåten
Utskriftsvennlig versjon

Referanseflåten

Referanseflåten er et utvalg norske fiskefartøy som gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon om sine enkeltfangster og generelle fiskeriaktivitet. Flåten består av både havgående fartøy og kystfartøy, og er ellers sammensatt slik at instituttet er sikret å mota bred informasjon om norske fiskerier.
Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning har god kunnskap om fiskeriene; hvordan de forskjellige flåtene opererer gjennom sesongen, hva de fisker og hvor de fisker. Spesielt viktig er det å vite hvor mye av de ulike aldersgruppene som fiskes, siden dette er grunnlaget for modellene som brukes til å anslå størrelsen på fiskebestandene.
 

Forskning og næring

Havforskningsinstituttet har alltid hatt et nært og godt samarbeid med fiskerinæringen. Kontakten og informasjonsflyten skjer blant annet ved at personell fra instituttet besøker fartøy eller industrianlegg og tar prøver av fangstene. Instituttet leier også kommersielle fiskefartøy i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser. Referanseflåten tar oss et steg videre og gjør datainnsamling og den gjensidige informasjonsflyten mellom forskning og næring enda bedre.
 

Filmen viser noen av aktivitetene til Referanseflåten.

Hva er referanseflåten?

Referanseflåten med havgående fiskefartøy ble startet opp høsten 2000, og består av 10-20 fartøy. Høsten 2005 ble et tilsvarende samarbeid etablert for kystflåten. Kystreferanseflåten består av om lag 20 fartøy (hovedsakelig garnsjarker fra 9–15 m) som dekker fiskeaktiviteten langs hele kysten. Ved fornyelse av flåten hvert fjerde år, blir fornyelsen kunngjort på Doffin, slik at alle fiskebåtredere får mulighet til å delta i konkurransen om å være med i referanseflåten. Det etablerte systemet for prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data i Referanseflåten er tilnærmet likt det systemet som brukes på instituttets forskningsfartøy.
 

Referanseflåten fikk i 2014 en ny finansieringsordning. Den norske fiskeflåten er pålagt en forskningsavgift som trekkes fra førstehåndsomsetningen av fisk fra norske fiskerier. Norske myndigheter har så avsatt en del av inntektene fra denne forskningsavgiften til driften av referanseflåten.

Referanseflåtens fire hovedmålsetninger

Referanseflåten er en plattform for langsiktig innsamling av data fra norske kommersielle fiskerier, med formål å styrke den forskningsbaserte forvaltningen av norske fiskerier. De fire hovedmålsetningene for referanseflåten er:

1. Langsiktig og kvalitetssikret biologisk prøvetaking fra fangstene.

a) Representativ prøvetaking fra fiskeriet skal bidra til forskningsdatabasen som gir datagrunnlaget for å estimere lengde og alderssammensetningen av fangstene for de viktigste bestandene, med vekt på torsk, hyse, sei, sild og makrell. 

b) Sikre representative data på lengde og alderssammensetning av fangster over tid som et av grunnlagene for taksering av bestandene.

2. Dokumentering av fiskeinnsats og artssammensetningen av totale fangster, inkludert bifangst, utkast, og fangster av ikke-kommersielle arter, sjøfugl, og sjøpattedyr.      

a) Sikre datagrunnlag for å dokumentere totale fangster, samt grunnlag for overvåking av biodiversitet over tid.

b) Sikre datagrunnlag for å overvåke fiskeinnsats, og fangst-per-enhet-innsats (CPUE).

3. Innsamling av spesialprøver fra fiskeriene.

4. Bidra til å utvikle samarbeidet mellom fiskere og forskere.

Fakta om Referanseflåten 2018

  • 14 havgående fartøy: 9 fartøy med konvensjonelle redskap, 3 torsketrålere og 2 industritrålere
  • 24 mindre kystfartøy (9–15 m), hovedsakelig garnfartøy
  • Fartøyene velges på bakgrunn av redskap, fiskeaktivitet og geografi
  • Målet er å ha en flåte som er representativ for hele fiskeflåten
  • Referanseflåten gir mer detaljert informasjon om artssammensetning i kommersielle fangster enn noe tidligere datasett
  • Referanseflåten er, sammen med våre egne fartøy og andre prøvetakere, hovedkilden til alders- og lengdedata for bestandsberegning av de viktigste kommersielle artene
  • Referanseflåten er en viktig kilde til informasjon om fordeling mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk
  • CPUE-data (fangst per enhet innsats) er blitt brukt som støtte i fiskeriforvaltningen

Prøvetaking og praktisk gjennomføring

Havforskningsinstituttet utstyrer hvert fartøy med elektronisk målebrett (Scantrol)1), vekt1), utstyr til annen prøvetaking av for eksempel otolitter (øresteiner til aldersbestemmelse), genetikk, mageprøver og PC1) med tilhørende programvare. Instituttet bidrar kontinuerlig med assistanse når det gjelder opplæring i bruk av dette utstyret. Les mer