Gå til hovedinnhold

Stillehavsøstersen kan bli en ressurs i fremtiden


HI 040847

Stillhavsøstersen erobrer stadig nye kystområder. Forsker Stein Mortensen mener at den kan bli en viktig ressurs i fremtiden. (Arkivfoto: Erlend Astad Lorentzen / HI)

Arten som har invadert kysten vår kan brukes til både mat og byggevarer.

Skandinaviske forskere med Stein Mortensen i spissen har nå lansert enn rapport som fokuserer på hva som skal til for at vi skal kunne utnytte potensialet i stillehavsøstersen, som er en av verdens største oppdrettsarter.

– Det kan kanskje oppleves som et paradoks at stillehavsøstersen både skal bekjempes og utnyttes, når vi vet den ikke kan utryddes, sier prosjektleder og forsker Stein Mortensen.

Gjennom et skandinavisk nettverksprosjekt har forskerne gjennomført et omfattende arbeid og utredet alle forhold knyttet til høsting av stillehavsøsters i de nordiske landene.

– Vi har utredet alle utfordringene vi kan se i sammenheng med høsting av stillehavsøsters, fortsetter forskeren.

Ser til nye produkt

Stillehavsøstersene som nå invaderer kysten vår, har gjennomgående bedre kvalitet enn mye av de importerte skjellene.  Nordiske stillehavsøsters kan aldri konkurrere mot de franske på pris, men forskerne mener vi kan utnytte dem som ressurser i nye produkter.

Forskerne ser for seg gryteklare produkter, østers-tapas til eksport av store, håndplukkede nordiske østers. I tillegg kan sammenvokst østers bli brukt til fôr og industrielle matvareprodukter.

– Det mest fornuftige vi kan gjøre på sikt er å høste og bruke østersene, som regnes som en delikatesse, forklarer Mortensen.

Han påpeker samtidig at dyrking av en art på fremmedlisten i utgangspunktet ikke er tillatt, og det er en rekke utfordringer knyttet til mattryggheten. Med andre ord er vi ennå et stykke unna å kunne skalere opp og utnytte stillehavsøstersen kommersielt som en matressurs. 

I den nye rapporten har forskere utredet alle utfordringene de kan se i forhold til å utnytte stillehavsøstersen som en ressurs. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / HI)

Kan endre økosystemet

Stillehavsøstersen er permanent etablert i våre farvann. Med andre ord kan den ikke utryddes. Den er regnet som en invasiv art som ikke hører hjemme i våre farvann. Det betyr at den kan endre økosystemene der den etablerer seg. 

Invasjonsfronten ligger nå i Sunnhordland, og det er forventet at den vil spre seg lenger nord i løpet av de neste årene. 

– Siden 2007 har den spredd seg raskt nordover. Endringene er så pass store at stillehavsøstersen regnes som en trussel, sier Mortensen.

Den kan være en spesiell trussel mot våre egne flatsøters. Mortensen mener at dersom stillehavsøstersen invaderer viktige flatøstersområder, så kan kommersiell høsting være et tiltak for å bevare flatøstersen. Men da må den samtidig beskyttes mot for hard høsting.

Forsker Stein Mortensen forklarer at det kan føles som et paradoks at vi både skal bekjempe og utnytte stillehavsøstersen. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / HI)

Kan brukes i byggevarer

Til tross for at den ikke kan utryddes, arrangeres det jevnlig ryddeaksjoner for å fjerne stillehavsøsters fra badestrender og marine verneområder. Ryddeaksjonene har dessverre ingen effekt på selve spredningen av stillehavsøsters, men er viktige for å bevare verdifulle bruksområder langs kysten. 

– Det er ønskelig å utnytte disse skjellene, men det er krevende, forteller Mortensen og fortsetter:

–  Mye av det som ryddes er ikke egnet som råstoff til mat og må behandles forsvarlig. Det er mulig å benytte østers som ikke er egnet for konsum til jordforbedring gjennom kompostering.

Østers som ikke er godkjent for konsum eller fôr utgjør i utgangspunktet et felles avfallsproblem, og det vil bli krav om deponering på land. Dette er fordi stillehavsøstersen er en invasiv art, og ikke kan kastes tilbake i sjøen.

Skallet kan representere en ressurs og kan utnyttes til byggevarer, veifyll, jordforbedring eller kalk til fjærkreproduksjon. 

– I Danmark har det tidligere vært et omfattende fiskeri av skall fra flatøsters, hvor skallene ble knust og anvendt som tilsetningsfôr til høns, forklarer Mortensen.

I tillegg er skall fra blåskjellindustrien et produkt som i dag anvendes til både drenering, husbygging og veibygging. 

Med andre ord er det stort potensiale for at stillehavsøstersen kan bli en ressurs i fremtiden, såfremt man jobber med å løse utfordringene som næringen vil stå overfor om de vil utnytte det kommersielle potensialet.

Referanse:

Mortensen, Stein, Strand, Åsa, Dolmer, Per, Laugen, Ane T. et al. Policy Brief–Stillehavsøsters-en ny nordisk matressurs og grunnlag for turisme. Nordic Council of Ministers, 2019. DOI: 10.6027/tn2019-552