Gå til hovedinnhold

Beregning av utkast i kystfisket etter torsk


Master

Hilde Sofie Fantoft Berg.

Utkast av torsk i det norske kystfisket med garn er under 1 prosent, viser en ny studie.

Resultatet framkommer i en masteroppgave av Hilde Sofie Fantoft Berg ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. 

Utkast av fisk er et globalt problem, og man antar at 10 prosent av fangstene på verdensbasis blir kastet ut. I Norge er det utkastforbud; for å ikke sløse med verdifulle ressurser skal all fangst av fisk føres i land. Utkastforbudet er en hjørnestein i den norske forvaltningen. Likevel tyder signaler fra næringen på at det forekommer, men det har vært vanskelig å tallfeste det. 

– Estimeringene mine viser at gjennomsnittlig andel utkast av torsk de siste sju årene har vært under 0,73 prosent for fartøy under 15 meter som fisker med garn i området Troms–Helgeland. Utkastet var generelt høyere i 3. og 4. kvartal enn i årets to første kvartaler, sier Hilde Sofie Fantoft Berg, som etter eksamen i juni har sommerjobb ved Havforskningsinstituttet for å beregne dette for hele norskekysten. 

– Undersøkelsen antyder at utkast av torsk i kystfiske med garn er lavt, og at den dødeligheten som utkast representerer i dette fisket ikke bør ha stor innvirkning på vurderingen av bestandene, sier Berg.

Reelle data

Studiet som Berg har gjennomført er det første som bruker reelle fiskeridata til å kvantifisere utslipp i fiskeriene. Resultatet av oppgaven er basert på data om utkast fra Havforskningsinstituttets kystreferanseflåte, som er oppskalert ved hjelp av Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk i perioden 2012–2018. Fangstområdet hun har sett på er 00, 05 og 06, som dekker norskekysten fra cirka 64o til 70o nord.

Utkast av torsk over minstemål

Ved å sammenligne lengdefordelinger viser masteroppgaven tegn på utkast av torsk som også er over minstemålet (mellom 30 og 75 cm). Oppgaven viser både utkast på grunn av skadet fisk av dårlig kvalitet, og «high-grading», dvs. en praksis der fisker ikke tar vare på den minste fisken på grunn av lavere pris. 

Samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Hilde Sofies masteroppgave er et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet (H) og Fiskeridirektoratet (F.dir.) om kvantifisering av utkast og uregistrert fangst i norske fiskerier, ledet av Kjell Nedreaas, HI og Geir Blom, F.dir.