Gå til hovedinnhold

De første tallene fra årets luseovervåking er klar


Lusetelling orret Nordfjord Foto Agnes Marie Mohn

Lusetelling på laks.

Fotograf: Agnes Marie Mohn

Foreløpige tall fra overvåking av lus på villfisk viser at det er mye lakselus på ung villaks og sjøørret i Sognefjorden. I Hardanger og Rogaland rapporteres det derimot om  lite lus på undersøkt fisk.

Til nå er kysten fra Sørlandet til og med Romsdal undersøkt med trål og ruse. Utover sommeren og tidlig høst kommer det flere data fra det pågående arbeidet, først når dette er avsluttet blir tallene analysert nærmere.

Nytt av i år er at forskerne gjør en ny type undersøkelse slik at de utover høsten også kan si noe om hvilke elver fisken som er fanget i trål vandret ut ifra.

- Disse nye resultatene kan ha betydelig effekt på tolkingen av data, derfor kommer vi ikke med noen tolkninger om hvilken effekt lakselus har på villfisk nå, sier Ørjan Karlsen som er prosjektleder for den nasjonale overvåkingen av lakselus.

Kort oppsummering av resultatene:

Det ble funnet at det er lite lus på sjøørreten på Sørlandet, men det ses en økning i Flekkefjordområdet.

I Boknafjordområdet var det lite lus på trålfanget laks, men mer på ruse og garnfanget sjøørret. Dette gjelder på begge sider av fjorden, men det er noe mindre lus her enn hva som ble funnet i fjor.

I Hardangerfjorden var det lavt til moderat smittepress på utvandrende laks, og derfor mindre enn i 2018. Mellom 30 og 55% av fisken hadde lus, og i snitt hadde de som hadde lus mellom 2 og 4 lus/fisk. Garn og rusefangst fra Hardanger viste også noe mindre lus på sjøørret enn observert i 2018, men vi forventer en økning utover sommeren. Det var betydelig mer lus på fisk fanget i Holmefjordområdet.

I Nordhordland var det mye lus på rusefanget sjøørret, og på begge stasjonene hadde all fisken fanget lus, med ett snitt på over 50 lus per fisk.

I Sognefjorden var det mys lus på den trålfangete utvandrende laksen, mer enn i fjor. Med unntak av en av ukene hadde over 90 % av fisken lus, og de hadde i snitt over 20 lus hver. Foreløpig er bare data fra Bjordal tilgjengelig, der var det relativt mye lus på fisken.

Nytt av året er at vi trålte en kort periode også i Nordfjord. Her hadde om lag 1/3 av laksen lus, i snitt hadde disse tre lus hver. I samme område prøvde vi ut en ruse for å fange utvandrende laks, fangsten av laks var begrenset, men de som ble fanget hadde mer lus enn de som ble tatt i trålen. Nesten all sjøørreten som ble fanget i området hadde lus, i snitt over 24 lus per fisk.

Trålingen de tre første ukene i Romsdalsfjorden viste at det var betydelig mer lus på laksen enn hva som ble observert i fjor. Her er bare foreløpig tilgjengelig data fra en stasjon, der var det mer lus på sjøørreten enn det som ble observert i fjor.

Bruker flere metoder

Overvåkingsprogrammet på vill laksefisk benytter tråling, ruser og garn til å fange laks, sjøørret og sjørøye for å få oversikt over mengden lakselus på disse artene.  I enkelte områder brukes også vaktbur med oppdrettslaks til å måle smittepresset på en fast plass i et bestemt tidsrom. I tillegg blir Havforskningsinstituttet sin spredningsmodell for lakselus brukt til å si noe om lusemengden på steder hvor det ikke gjøres fysisk overvåking.

- Også i år har vi økt overvåkingen av lakselus på utvandrende ung laksefisk.  Slik laks kalles postsmolt, og hver vår svømmer den nye generasjonen fra elvene og ut i havet der den vokser opp, forklarer Karlsen.

Overvåkingen i Nord-Norge starter senere

På grunn av den naturlig seinere våren i nord påvirker tidspunktet for smoltutvandringen, starter overvåkingen av lakselus seinere i Nord-Norge. Derfor er det ingen resultater fra denne landsdelen nå.

Om overvåkingen

Den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Målet er å skaffe robuste data på hvor mye lakselus både utvandrende postsmolt av laks samt sjøørret og sjørøye smittes med. Overvåkingen gjennomføres langs hele kysten hvor det drives oppdrett og gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NINA, NORCE og TF Aquaconsult.