Gå til hovedinnhold

Mulig lokal kilde bak kvikksølv i kveite


Prøver av sediment og sjøpølse fra MAREANO tokt juni 2018

Prøver av sediment og sjøpølse tatt på MAREANO-tokt i juni 2018.

Nye analyser tyder på at kvikksølvforurensingen som ble funnet i kveite fra Ytre Sklinnadjupet kan ha lokale kilder. Det er fremdeles uklart hvor de organiske miljøgiftene i kveite kom fra. Et fiskefelt i Ytre Sklinnadjupet har vært stengt for kveitefiske siden 2017 på grunn av høye nivåer av miljøgifter.

Analysene som er gjort nå ble utført på både nye og tidligere innsamlete sedimentprøver. I tillegg er det også gjort analyse av sjøpølse (Parastichopus tremulus) fra området.

Hverken nivåene av miljøgifter i sedimenter eller sjøpølser i prøvene fra Ytre Sklinnadjupet kan forklare de høye nivåene som ble funnet i kveite fra samme område. De forhøyede nivåene av kvikksølv i sedimenter fra sentrale deler av Sklinnadjupet, øst for det stengte fiskefeltet, indikerer imidlertid en mulig ukjent kilde. Dette bør undersøkes nærmere med mer detaljert prøvetaking av sedimenter for analyse av metaller og organiske miljøgifter i dette området. Det bør også vurderes mer detaljert prøvetaking av fisk og bunnlevende dyr.

Resultatene kommer fram i en ny rapport fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. Undersøkelsene er gjort i regi av bunnkartleggingsprogrammet MAREANO.

Detaljer fra analyseresultatene:

Stort sett lave konsentrasjoner

Resultatene viser at nivåene av flere forskjellige tungmetaller (kvikksølv, arsen, kadmium, kobber og bly) og organiske miljøgifter (dioksiner/furaner, PCB og klorerte parafiner) i sedimenter fra 38 ulike lokaliteter er stort sett lave og tilsvarende bakgrunnsnivå for de aller fleste lokaliteter, men at viktige lokale variasjoner finnes.

Noe høyere konsentrasjoner øst for stengt felt

Stasjoner i det sentrale Sklinnadjupet øst for det stengte fiskefeltet viser tydelig forhøyede nivåer av kvikksølv, kadmium og kobber i sediment sammenliknet med de regionale nivåene. De absolutte nivåene av tungmetaller var lave, men dette kan skyldes en uttynningseffekt på grunn av prøvetakingen. Lav til svært lav sedimentasjonsrate i de prøvetatte områdene gjør at forurensning kun vil finnes i det aller øverste sedimentlaget (mm til cm), mens prøvene er tatt fra de øverste 1-10 centimeterne.

Resultatene tyder ikke på forhøyede nivåer av kvikksølv, dioksiner og PCB i sedimenter fra lokaliteter innenfor det stengte fiskefeltet, men det er mulig at uttynningseffekten på grunn av prøvetakingsmetoden kan maskere tilstedeværelse av miljøgifter der.

Lave konsentrasjoner i sjøpølse

Nivåene av kvikksølv i sjøpølse fra ni ulike lokaliteter var svært lave, og det ble ikke funnet høyere kvikksølvnivåer i sjøpølser fra Ytre Sklinnadjupet enn i områder nærmere kysten, men det er viktig å merke seg at det ikke ble tatt sjøpølseprøver i den sentrale delen av Sklinnadjupet, hvor det ble funnet forhøyede nivåer av kvikksølv, kadmium og kobber i sedimentprøver.

Videre arbeid

En gjennomgang av tidligere overvåkning av miljøgifter i fisk fra Norskehavet viste at det finnes lite data fra andre arter enn kveite fra områdene i og rundt Ytre Sklinnadjupet. I videre forsøk på å spore kilder til disse miljøgiftene anbefales det å undersøke flere typer prøver, deriblant biologiske prøver fra flere trinn i næringskjeden og særlig arter som kan være direkte byttedyr for kveite.

En del videre arbeid i prosjektet forberedes allerede nå, med ny prøvetaking av kveite i området og videre langs Norskekysten planlagt til senere i år. Dette kan gi viktig informasjon om miljøtilstanden har endret seg siden den første undersøkelsen. Resultater for dette arbeidet vil foreligge i 2020. Oppfølging med videre prøvetaking av sedimenter og sjøpølser er ennå ikke avklart.

Les hele rapporten her

Bakgrunn:

Etter funn av høye nivåer av miljøgifter ble et fiskefelt i Ytre Sklinnadjupet i Norskehavet stengt for fiske av kveite i 2017. Det var særlig kvikksølv som ble funnet i høye nivåer i kveite, men også nivåene av dioksiner og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB) var høye (les mer om den opprinnelige undersøkelsen).

Nivåene kunne ikke knyttes til noen spesielle biologiske egenskaper ved kveitene fra dette området. Det var imidlertid kjent at det ble dumpet et stort antall tønner med kjemisk avfall ved Haltenbanken og Sklinnabanken fram til 1971, og det ble vurdert om dette kunne være en mulig kilde.

Om arbeidet:

I et forsøk på å spore eventuelle kilder for miljøgifter i området, er det analysert nivåer av en rekke miljøgifter i prøver av sedimenter og sedimentspisende sjøpølser fra et tokt som ble organisert spesielt til dette formålet av MAREANO i juni 2018. Flere andre sedimentprøver samlet av både MAREANO og andre aktører på tidligere tokt ble også inkludert i arbeidet (se kartet under).

Resultatene er oppsummert i rapporten sammen med eksisterende kunnskap om fysisk miljø (havbunnen, strømforhold, sedimentasjonsmiljø) og nivåer av kvikksølv, dioksiner og PCB i fisk fra tidligere overvåkning i og rundt området som er stengt for kveitefiske.

Oversikt over Sklinnadjupet og omliggende områder. Avgrenset femkantet område–fiskefelt stengt for kveitefiske. Gule sirkler med fiskesymbol – prøvetatte kveiter. Grønne sirkler – sedimentprøver. Svarte trekanter – prøvetatte sjøpølser. Sedimentprøver med forhøyede kvikksølvnivåer er angitt med pil.