Gå til hovedinnhold

Tilrår økning i kongekrabbekvoten for 2020


kongekrabbe

Kongekrabba ble satt ut i Murmanskfjorden for nesten 50 år sia og har spredt seg derfra til kysten av Nord-Norge og Kolahalvøya.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet tilrår at kongekrabbekvoten for 2020 ikke blir større enn 1530 tonn. Det er ingen vesentlige endringer i spredninga av kongekrabbe mot vest og sør.

– Rådet er i samsvar med forvaltningsmålet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er tosidig. I området mellom Nordkapp og grensa mot Russland skal kongekrabbestanden forvaltes på en måte som tar sikte på å opprette et langsiktig kommersielt fiskeri. Derfor blir det fastsatt kvoter for dette området. Samtidig skal fiskeriet være såpass hardt at det begrenser spredninga vestover, sier havforsker Jan H. Sundet. Han er bestandsansvarlig for kongekrabbe ved Havforskningsinstituttet.

Liten økning

Årets kongekrabbekvote er på 1400 tonn, og den er i tråd med det forskerne anbefalte for ett år sia.

– Vi tilrår at kvoten økes med 130 tonn – eller nesten ti prosent – fordi vi mener bestanden tåler ei slik kvoteøkning, sier Sundet.

Kvoterådet forutsetter at:

  • skadet krabbe er inkludert i kvoten.
  • minstemålet på 130 mm ryggskjoldlengde opprettholdes for hannkrabber.
  • bærekapasiteten per arealenhet for kongekrabbe i det kvoteregulerte område ikke har endret seg vesentlig over tid.
  • bestanden ikke sprer seg i vesentlig grad ut over kvoteregulerte område.
  • det ukjente uttaket fra bestanden (bifangst, fritidsfiske, ulovlig fiske etc.) er tilnærmet konstant fra år til år, og av ubetydelig størrelse i forhold til totalkvoten.

Ingen stor spredning

Kvoterådet for kongekrabbe ble sendt til NFD i dag. Der heter det også at spredninga av kongekrabbe ikke ser ut til å ha endra seg vesentlig de seinere årene.

– Vi gjennomfører årlige tokt for å finne ut hvor langt vest kongekrabba har spredt seg. Det ser ut til at det frie fisket vest for Nordkapp klarer å holde bestanden nede. Rett nok er det en del individer som «unnslipper» det frie fisket, og de kan gi opphav til lokale forekomster av kongekrabbe vest og sør for Nordkapp, forteller Sundet.

De siste årene har det kommet mange rapporter om kongekrabbe i områder nært Tromsø.

– Blant annet har kongekrabba etablert seg i Balsfjorden og gitt opphav til et betydelig fiskeri i det siste. Det ser likevel ut til at bestanden der holdes nede. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere tar mye krabbe i dette området, avslutter Sundet.

Les kunnskapsrapport og kvoteråd

Kongekrabbe i norsk sone - Bestandstaksering og rådgivning 2019