Gå til hovedinnhold

Svært få funn av virus i vill smolt og postsmolt laks


Foto av en fisk som hviler på bunnen.

Forskerne har testet utvandrende smolt for virus.

Fotograf: Erling Svensen

Virus er en vanlig sykdomsårsak for laks i oppdrett, men vi vet lite om forekomsten i villaks. Forskere har nå undersøkt utvandrende smolt og postsmolt for de vanligste virusene.

Fisken som ble virussjekket var utvandrende smolt fra Hardangerfjorden og Boknafjorden – to store oppdrettsfjorder – i tillegg til postsmolt laks fra Norskehavet.

Av i alt 311 fisker som ble undersøkt, fant forskerne virusinfeksjoner i fire individer.

– Disse resultatene viser svært lav forekomst av disse virusene i vill utvandrende smolt og postsmolt, sier forsker Abdullah Madhun. Se hele rapporten her.

Les også: Villaksens farefulle liv

Tyder ikke på smitte fra oppdrett

Siden 2012 har HI og Veterinærinstituttet overvåket helsetilstanden til villaks på oppdrag for Mattilsynet. De årlige undersøkelsene har tatt for seg ulike områder og typer laksefisk.

Ved å studere villfisk fra fjorder som har mye oppdrett, og sammenligne med villfisk fra andre områder, ville HI-forskerne se om det var en sammenheng mellom oppdrettsaktivitet og spredning av virusinfeksjoner.

Men resultatene fra Hardangerfjorden og Boknafjorden skilte seg ikke vesentlig ut.

– Det kan tyde på at det er lite smitte fra oppdrettsanleggene. Men samtidig kan vi ikke utelukke at fisk blir syke og dør før vi får sjekket dem. Vi får bare studert fangbar, levende fisk, sier Madhun.

Les også: Derfor er virus nyttige i havet

Forskerne tok virussjekken på smolt fra fjordene etter først å ha talt lakselus. Foto: Rune Nilsen / HI

Samme metode som i koronaforskning

Den utvandrende smolten som ble undersøkt, kom fra overvåkningen av lakselus. Postsmolten var bifangst fra pelagisk tokt. Metoden kalles sanntids-PCR eller polymerase kjedereaksjon.

– Vi tar vev fra fisken, oftest fra hjertet, og amplifiserer en gensekvens hvor vi kan identifisere arvemateriale fra et virus. Metoden er veldig sensitiv og målrettet, og vi kjørte fem parallelle prosesser for de fem ulike virusene vi testet for, forklarer Madhun.

– Det er likt på metoden som en bruker for å teste for koronavirus, legger han til.

Les også: Slik overvåker vi villaksen

Referanse

Madhun, Abdullah Sami, m. fl. (2020). «Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019 – Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections». Rapport fra Havforskningen 2020-16 (lenke).