Gå til hovedinnhold

Marine oljer: Stor variasjon i innhold av uønskede stoffer


Fiskeolje på laboratoriet
Fotograf: Helge Skodvin/Havforskningsinstituttet

Det viser en fersk undersøkelse av ti forskjellige marine oljer, som brukes som kosttilskudd. De aller fleste var under grenseverdiene til Norge og EU, men én olje laget av havmus og laks var over.

På oppdrag for Mattilsynet sjekker Havforskningsinstituttet hvert år innholdet av uønskede stoffer i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker.  

I 2020 ble det undersøkt ni fiskeoljer (fra torskelever, havmus, havmus og laks, hailever, ansjos, ansjos og sardin, og ansjos, sardin og makrell), samt én marin mikroalgeolje.

Oljene som ble undersøkt var både vanlige typer kosttilskudd, og mer sjeldne produkter produsert av råstoff som erfaringsmessig kan inneholde en del miljøgifter.

– De fleste oljene hadde lave nivåer av miljøgifter, men vi fant én olje av havmus og laks som var over Norges grenseverdi for dioksiner og dioksinliknende PCB, sier forsker Bente Nilsen.

Én olje over grenseverdi

Oljene ble sjekket for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

– Overskridelsen i den ene oljen av havmus og laks ble rapportert til Mattilsynet med en gang den ble oppdaget, sier forskeren.

Mattilsynet opplyser at de umiddelbart fulgte opp med produsenten, og produktet ble trukket fra markedet.

– Vi har også tidligere funnet overskridelser i havmus-oljer som har vært undersøkt i dette overvåkningsprogrammet, forteller Nilsen.

Én olje med høye nivåer

Oljene ble også analysert for stoffer som dannes under raffinering av oljer, og som kan være helseskadelig. På fagspråket kalles disse for 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

Én olje av ansjos og sardiner hadde høye nivåer av glysidylestere.

– Denne oljen var ikke ulovlig å omsette da den ble kjøpt inn i november 2020, men nivået av glysidylestere var over en ny grenseverdi som ble innført i Norge og EU fra 2021, forklarer forskeren.

Mattilsynet ble informert om det høye nivået straks det ble oppdaget, og opplyser at de informerte produsenten om dette funnet.

Referanse

Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden. "Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020: Organiske miljøgifter, tungmetaller, 3-MCPD og glysidylestere i marine oljer til humant konsum." Rapport fra Havforskningen (2021-36). Gå til nettrapport.