Gå til hovedinnhold

Havvind kommer og vil legge beslag på store arealer – da må vi utnytte arealene maksimalt


kollasj av Kriegers Flak havvindpark og blåskjelldyrking
Fotograf: Vattenfall og Erling Svensen

Gjestekommentar i Fiskeribladet 31. juli 2022: Interessen for havvind er stor, både i Norge og EU. Mens turbinene høster vindenergi, er det kanskje muligheter for å høste noe under overflaten også. 

Dette er fokuset i det nye EU-finansierte prosjektet OLAMUR. I dette 4-årige prosjektet, ledet av HI, skal 25 internasjonale aktører fra universiteter, institutter, organisasjoner og industri se på mulighetene for å dyrke blåskjell og tare i havvindparkene. Prosjektet skal kartlegge positive effekter og konflikter mellom industriene og se på mulige følger for miljøet.

OLAMUR er et såkalt «Fyrtårnprosjekt» og skal belyse mange aspekter knyttet til flerbruk. 

Flerbruk av marint areal kan føre til viktige, positive kryss-effekter. 

Både vindturbiner og matproduksjon trenger overvåkning av miljø, vær, forankring, osv. Infrastrukturen kan brukes av både vindmølleparken og oppdretterne. Her er det klart at det finnes fellesinteresse mellom aktørene. Men samtidig kan et oppdrettsanlegg ligge i veien når det kreves vedlikehold av en vindmølle. Alt dette vil kreve en tett dialog mellom aktørene.

Vi skal etablere tre demonstrasjonsanlegg: i to av dem skal vi starte med dyrking av blåskjell og tare i eksisterende havvindparker. Den første ligger utenfor Helgoland i Tyskland og den andre ligger på Kriegers Flak, på østsiden av Danmark.

Det tredje demonstrasjonsanlegget skal etableres i Estland der vi skal dyrke blåskjell og tare nær et oppdrettsanlegg for regnbueørret. 

Havvindparkene er partnere i prosjektet og dyrkingen skal utføres av etablerte tare- og blåskjellbedrifter i de områdene med interesse for å starte oppdrett ute til havs. 

Vi skal dyrke betydelige mengder med blåskjell og tare for å gi gode nok data til både forskning og næring. Matkvalitet og -trygghet av blåskjell og tare står sentralt, men også hva denne produksjonen kan bety for miljøavtrykket av maten. Hvor mye næringsstoffer og CO2 bindes opp og hva er konsekvensene videre opp i systemet, når dette skal bli menneskemat eller fôr til husdyr?

I dag eksisterer det liten informasjon om denne typen flerbruk ute til havs. Dette er et helt nytt konsept og hvordan dette skal reguleres i framtiden vet vi ikke. 

Vi ser at det er en stor forskjell mellom landene i prosjektet hvor langt de har kommet med reguleringer for flerbruk. 

I OLAMUR skal vi ha tett dialog med aktører også fra den administrative siden. Vi skal også ta inn fem såkalte assosierte partnere – interesserte grupper fra næringen, kommuner og investeringsselskaper. De vil få støtte fra prosjektet for å utvikle konseptet i andre deler av EU. Dette kan føre til en rask innføring av flerbruk til havs hvis det viser seg å være aktuelt.

Vi skal også lage et åpent datasett som interesserte kan bruke for å finne ut hvor i Nordsjøen og Det baltiske hav det er mulig å slå sammen havvind med tare- og/eller blåskjelldyrking. For eksempel hvor mye vi antar det vil være mulig å produsere, hvordan vær- og havforholdene er, og mye mer.

Og sist, men ikke minst: Når vindparker i praksis er fiskeforbudssoner, skal vi også undersøke om de kan fungere som leve- eller yngleområder for fisk og dyr ved hjelp av kunstige rev. Kan de for eksempel gi økt rekruttering til områder også utenfor parkene?

Dersom vi skal sette av havområder til å produsere energi, bør vi også snu hver stein for å se hva mer vi kan få ut av dem, slik vi tenker å gjøre i det nye prosjektet vårt.