Gå til hovedinnhold

Ser inn i Nordens klima-framtid


Portrettfoto av Geir, sjø i bakgrunnen.

Klimaforsker Geir Ottersen er prosjektleder for NorScen (Nordiske klimaScenarier).

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I et nytt samarbeidsprosjekt skal forskerne skaffe ny viten om klimaendringer i nordiske havområder – fra Østersjøen via Kattegat og helt opp til Barentshavet.

– Klimaendringer forventes å få stor innflytelse på nordiske havområder, men kunnskapen om konkrete effekter er mangelfull. Derfor er det også vanskelig å forberede tiltak, sier havforsker Geir Ottersen.

Det nye prosjektet NorScen – Nordiske klimaScenarioer – skal forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene samarbeide om å fylle hullene i kunnskapen vår. Prosjektet skal kartlegge hvilke klimaendringer vi kan forvente i hvert av de nordiske havområdene, og hvilke effekter endringene vil få på økosystemet og fiskeriressursene.

Stor verdi av samarbeid

NorScen er ett av to nye såkalte visjonsprosjekt som er initiert av Nordisk Ministerråd og ledet av Havforskningsinstituttet (HI) (se faktaboks).

Det andre har tittelen SamSkag og tar for seg mulige tiltak for å bedre økosystemet i Skagerrak, med partnere fra Noreg, Sverige og Danmark. Les mer om det her: Søkelys på økosystemet i Skagerrak

Bredt forskningssamarbeid blir en sentral pilar i den nye strategien til HI, melder havforskingdirektør Nils Gunnar Kvamstø.

– I urolige tider som nå er det viktigere enn noen gang at vi samarbeider på tvers av fag, sektorer og landegrenser. Uten det klarer vi ikke å løse de sammensatte utfordringene vi står overfor. Jeg håper og tror at disse nordiske prosjektene vil bidra til gode, helhetlige løsninger, sier han.

Ikke nok med globale modeller

FNs klimapanel (IPCC) understreker i sin sjette hovedrapport at klimaendringene er enda større og klarere enn tidligere påvist. Men de store, globale klimamodellene som brukes av IPCC gir ikke presis nok informasjon for våre havområder, mener forskerne bak NorScen.

– Selv om klimapanelet i sin nye rapport har en bedre regional oppløsning enn tidligere, behandles ikke de nordiske havområdene spesifikt, sier prosjektleder Ottersen.

– Dette er spesielt problematisk fordi våre havområder har egenskaper som skiller dem fra mange andre områder, og gjør dem utsatte for framtidige klimaendringer. Globale modeller kan derfor være upresise eller direkte feil for disse områdene, forklarer han.

Forskerne peker blant annet på:

  • I de nordligste havområdene forventes noen av de største endringene på kloden, tilknyttet økt havtemperatur og redusert isdekke.
  • Nordsjøen med Kattegat og Skagerrak har en omfattende totalbelastning fra mange andre menneskelige påvirkninger i tillegg til klimaendringer.
  • Østersjøen har allerede utfordringer med blant annet oksygenmangel og høye nivåer av næringssalter.

Mini-IPCC

Geir Ottersen var selv var en av hovedforfatterne bak klimapanelets spesialrapport om is og hav, som kom i 2019. To andre HI-forskere bidrog til andre del av klimapanelets sjette hovedrapport, som kom tidligere i 2022. Én av dem, Knut Yngve Børsheim, er også sentral i NorScen.

Her skal forskerne «zoome inn» i det store bildet fra IPCC og fylle ut med flere detaljer for våre lokale og regionale forhold.

– Dette er altså et slags mini-IPCC-arbeid for nordiske havområder, sier Ottersen.

Han forklarer at NorScen i stor grad består av modellering. Forskerne skal nedskalere storskala fysiske modeller og ta i bruk egne modeller som er utviklet spesielt for Nord-Atlanteren og de enkelte nordiske havområdene. Disse modellene kobler også fysikk og kjemi med biologi og økologi. Modellene skal kjøres både for historisk tidsperiode og for utvalgte tidsperioder i framtiden.

– Ulike modeller er altså de sentrale verktøyene i prosjektet. Vi bruker et bredt utvalg av de beste som finnes per i dag, understreker Ottersen.

– Ut fra modellresultatene og det vi ellers vet vil vi gi en overordnet vurdering av effekter av klimaendringer på marint miljø og marine økosystemer i Nordiske havområder. Dette blir hovedresultatet fra prosjektet.

Skal gi bedre kunnskapsgrunnlag

Den første rapporten fra prosjektet kommer allerede på nyåret 2023. Den vil oppsummere det som er gjort av tidligere forskning på temaet. Sluttrapporten skal etter planen være klar høsten 2024.

Med denne kunnskapen på plass, er håpet at myndigheter og andre skal få et bedre grunnlag for å ta beslutninger inn i en framtid som i økende grad vil preges av et klima i endring.

– Et best mulig kunnskapsgrunnlag om klimaendringer og effekter på våre havområder er en forutsetning for å kunne opprettholde Nordens ledende rolle innen klima- og miljøpolitikk, sier Geir Ottersen.

Han understreker at klimakunnskap er et viktig grunnlag også for å vurdere effekter av andre påvirkninger, som overgjødsling og fiskeri.

– Framtiden til livet i havet er en samlet effekt av mange påvirkninger, sier havforskeren.

Les også: