Gå til hovedinnhold

Innseiling Borg havn: HI fraråder mudring i kysttorskens gytetid


Kart over kystområde med røde linjer som viser hvor prosjektet vil foregå

Tiltaksområdet for Innseiling Borg havn-prosjektet.

Fotograf: Kystverket

Havforskningsinstituttet (HI) mener kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. Fraråder tiltak som mudring, sprengning og deponering i gyte- og larveperioden til kysttorsken. 

I prosjektet Innseiling Borg havn skal Kystverket forbedre innseilingen til havnen i Fredrikstad. 

Det skal gjøres ved mudring, som betyr at man flytter sand og slam på havbunnen fra et sted til et annet. 

En stor del av mudringsmassene skal samles i et sjødeponi utenfor Fredrikstad.  

Kystverket har søkt Miljødirektoratet om endring av vilkårene i tillatelsen som ble gitt i 2019, deriblant dokumentasjon på at det kan gjennomføres arbeid i gyteperioden for kysttorsk. 

Havforskningsinstituttet (HI) har tatt en gjennomgang av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget og gir et klart råd om å ikke gjennomføre tiltak i gyte- og larveperioden til kysttorsken. 

Vårt råd: 

  • HI fraråder tiltak som mudring, sprengning og deponering i eller nær gytefelt i gyte- og larveperioden, fra 1. januar til 15. juni.
  • Hydrodynamisk transport av egg er ikke vurdert, og våre beregninger viser at tiltaksområdene kan ha betydelig tilførsel av egg og larver fra nærliggende gytefelt.
  • Vårt råd bygger på en stor usikkerhet knyttet til målinger av partikkelkonsentrasjoner opp mot etablerte grenseverdier i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget.
  • Heller ikke viktige bunnhabitat for torskeyngel er vurdert

 Les hele høringssvaret her (PDF)