Gå til hovedinnhold

Hva har FiN fått til så langt


Fjord 9

Foto: Bart van meele / Unsplash

2015

I 2015 (ca. 10 påmeldte) hadde Regjeringens nordområde-satsing satt fokus på forskningen som utføres i Barentshavet og på kysten av Svalbard og fastlandet i nord. Svalbard påvirkes i større grad og raskere av klimaendringer sammenlignet med kysten av Fastlands Norge og er spesielt egnet for studier av effekter av klimatiske endringer. Derfor dro FiN til UNIS i Longyearbyen på Svalbard og snakket med forskerne der.

Følgende emner ble diskutert: økt samarbeid med FRAM-senteret i Tromsø, mulig utvidelse av kystøkotoktet i nord, forbedring av fasiliteter ved forsøksstasjoner i Nord-Norge (Porsangerfjorden) og Svalbard. Disse punktene har siden vært jevnlig på agendaen.

Se agenda for 2015.

2016

I 2016 (37 påmeldte) diskuterte FiN «kystovervåkning», «kystforskning» og «kystsamarbeid». Havforskningsinstituttets kyst-økotokt fikk økt kapasitet i form av bemanning og innsamling fra hele økosystemet, kystforskningen identifiserte viktige fjorder i nærområdet (Kaldfjorden og Balsfjorden) og lenger nord (Porsanger) hvor vi ønsket å studere hele økosystemet, og kyst- og fjord flaggskipet i Framsenteret (ledet av HI) ble identifisert som en bra samarbeidsplattform for de 25 instituttene i Framsenteret i Tromsø.

Se agenda for 2016.

2017

I 2017 (24 påmeldte) startet vi opp på alvor med viktige kystforsknings-foredrag og hvor vi inviterte inn Norges forskningsråd, Fiskeridirektoratet og Tromsø kommune for å diskutere HI sin satsning på kystforskning. Vi hadde debatter hvor vi inviterte opp våre gjester og fikk bl.a. spurt om Hvordan tar HI tak i fremtidens kystforsknings- og formidlingsutfordringer. Det ble gruppearbeid på overvåkning og forskning med en oppsummering av de viktigste områder.

Se agenda for 2017.

2018

I 2018 (62 påmeldte) ble emnet: Bærekraftig bruk av kyst og fjord. Igjen hadde vi relevante kystforsknings-foredrag fra HI og andre institutter, samt paneldebatt om utfordringer lang kyst og i fjord i nord med fiskeriforvaltningen, miljøforvaltningen, Fylkeskommunen og Troms fylke.

Se agenda for 2018.

2019

I 2019 (54 påmeldte) spurte vi: er kunnskapen på plass for Blå vekst på kysten i nord? Vi hadde en kronikk i lokalavisen Nordlys: Bærekraftig blå vekst i nord krever kunnskap. Det ble gitt forskningsforedrag innen 1) Forvaltningsutfordringer og muligheter for kysten i Nord, 2) Økosystempåvirkning av akvakultur, og 3) Bruk eller forbruk av fjorder – hvor går grensen, 4) Våre fjord- og kystressurser, 5) Modellering og forvaltning.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/april/berekraftig-bla-vekst-i-nord-krever-kunnskap

Her finner du agenda for 2019.

2020

(2020 avlyst pga. korona)

2021

I 2021 har vi tre viktige emner:

10. februar kl 10.00-14.30

Kl 10: Velkommen fra direktør og minister

Ressurser og kystbestander i et økosystemperspektiv (kl 10.15-12.00)

Foredrag

  • Rekefeltene i fjordene i nord – hva skjer? 
  • Breiflabbfisket – bifangst av kystsel og nise – er det grunn til bekymring? 
  • Kystbestander i nord; uer, kveite, steinbit og breiflabb

Debatt med Havforskningen, Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet og spørsmål fra salen

Kl 12–13: lunsj

Samla miljøeffekter fra menneskelige aktiviteter og sameksistens (kl 13.0014.30)
•    Lakselus og trafikklyssystemet.
•    Kan avfall fra gruvedrift utgjøre en trussel mot marint liv i fjordøkosystemet?
•    Aktiviteter i kystfiskeflåten i nord.

Debatt med Havforskningen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet og spørsmål fra salen

11. februar, kl 10-12

Omforent vurdering av økosystemet og forvaltningsverktøy (kl. 10.00-12.00)

  • Oppdrett og kysttorsken – bruk og vern
  • En ny tilnærming til risikovurdering av miljøeffekter av havbruk
  • Hvordan kan vi få til en helhetlig vurdering av kystøkosystemene

Debatt med Havforskningen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Tana kommune, og Sjømat Norge og spørsmål fra salen

Oppsummering og debatt om veien videre