Gå til hovedinnhold

«Prinsesse Ingrid Alexandra»


Forskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra» på Byfjorden i Bergen

Forskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra» på Byfjorden i Bergen

Fotograf: Christine Fagerbakke / HI

Vårt nye kystforskningsfartøy «Prinsesse Ingrid Alexandra» er designet av LMG Marin AS i Bergen og bygget av Holland Shipyards Group. Fartøyet ankom Bergen i februar 2023, og skal ha hjemmehavn i Tromsø. Fartøyet eies av Havforskningsinstituttet og Nord universitet har en brukerandel på 10 %.

Hoveddekk

Hoveddekket har et åpent dekksareal på ca. 100 m² og et overbygget areal på ca. 25 m² med rulleporter uten terskel til CTD-hangar og våtlaboratorium. Hovedporten i hangaren er todelt slik at nederste 1000 mm kan fungere som rekke/skuteside.

En tørrlab med avtrekksskap for arbeid med kjemilalier og en frys for prøvemateriale tilknyttet våt-lab. Garderobe, messe/undervisningsrom, bysse og proviantrom i fremste del av hoveddekk.

Akter er det plassert en A-ramme for å kunne håndtere tauede redskaper for innsamling av bl.a. plankton og bunnhabitater, videorigger, ROV osv. På BB-side er det to trålgalger og en liten dekkskran. En boltematrise kan brukes til bl.a. containerfester og «strapping» av annet mobilt utstyr, mindre båter, mobile vinsjer osv. Nedfellbar rekke i forbindelse med A-ramme. Stor luke ned til aktre lasterom.

Båtdekk

Vinsjer og hovedkran er plassert på 1. dekk akter. Akter i overbygning er det et akustikksenter, IKT-rom og instrumentrom. 
Utvendige dekk + hangar er arrangert med 50x50 cm boltematrise for montering av mobilt utstyr som vinsjer, konteinere osv.

Under hoveddekk

I forskipet er det vaskeri, fem tomannslugarer for forskere og fire énmannslugarer for mannskap, alle med eget bad.

Maskineri: Hovedmotor er tilkoblet et gir med PTI/PTO akselgenerator/motor som gjør det mulig å bruke hjelpemotor som fremdriftsmotor i stedet for hovedmotor. Det er to hjelpemotorer og en akselgenerator i tillegg til sidepropell forut og akterut.

Under tanktopp

«PIA» (kortversjonen av navnet) har tanker for hhv. drivstoff, ferskvann, ballastvann, lensevann, gråvann og svartvann i tillegg til en «termostank» som vil ta vare på all overskuddsvarme fra maskineriet og gjenbruke den til oppvarming av fartøyet.

Lagringstanker

Brennolje: 60 m³ Vannballast: 25 m³ Gråvann: 10 m³ 
Ferskvann: 40 m³   Lensevann: 10 m³   Svartvann 10 m³
Termostank: 9 m³     

Hydroakustikk 

All hydroakustikk er plassert i en senterplassert «fisk/blister» med plass for transceivere i rommet over.

Utstyr i «fisk/blister»: Fiskeriekkolodd for marinbiologisk forskning (38, 120 og 200 kHz) og ADCP 75 kHz. Det er avsatt plass til fremtidig utstyr som μPAP posisjoneringssystem for ROV, ADCP 150 kHz, Topas bunnpenetrerende ekkolodd for sedimentklassifisering og multistråle ekkolodd for bunnkartlegging. Det er også avsatt plass til EK 80 70 og 333 kHz.

Brodekk

  • Brokonsoll er senterplassert og har manøvreringsposisjoner på begge sider. 
  • DP-posisjon og trål-/taueposisjon er på styrbord side akter. Det er installert DP0 for stasjonsarbeid. 
  • Broen er trukket ut på SB-side for bedre sikt over hangarport. 
  • På broen er det to kontorplasser mot akustikksenteret.
  • Akustikksenteret er nedsenket i aktre del av broen i en «åpen løsning». Det er to sittende arbeidsposisjoner med store vinduer mot akterdekk i tillegg til to stående posisjoner i forkant av akustikksenteret.

Fartsområde liten kystfart

Fartsområde liten kystfart innebærer at Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon for IMO-kravet om at alle lugarer skal ligge over vannlinjen, dvs. på hoveddekk eller høyere. Fartsområdet er derfor begrenset til norsk liten kystfart, dvs. innenfor 20 nautiske mil fra grunnlinjen langs Fastlands-Norge. 

Bemanning

«Prinsesse Ingrid Alexandra» er i utgangspunktet bemannet med skipsfører, maskinsjef, kokk/matros og instrumentsjef for 12 timers seilas per dag. Dvs. at de fire enmannslugarene om bord er i bruk til disse, og de fem tomannslugarene kan brukes av inntil 10 personer i toktbemanningen.

For døgnkontinuerlig seilas vil det settes om bord en ekstra navigatør, for eksempel ifm. lengre transitter. Ved døgnkontinuerlig forskning/prøvetaking, spesielt tråling, vil ev. ekstra dekkspersonell redusere antall køyplasser til toktpersonell. 

Utrustning og oppgaver

Fartøyet er i utgangspunktet delvis utrustet og tilrettelagt for fiskeriakustiske og oseanografiske undersøkelser, planktonprøvetaking, bentiske og geologiske undersøkelser, håndtering og bruk av autonome farkoster, tråling og annet.

Dåp

«Prinsesse Ingrid Alexandra» ble døpt i Bodø den 28.04.2023 av Mari Sundli Tveit, direktør i Norges forskningsråd.