Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk-arktisk torsk i vekst


torsk
Fotograf: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander i 2004. Som forventet er nå gytebestanden av torsk beregnet over føre-var-nivå, som gir en høyere anbefaling enn den som ble gitt for 2003. Flere andre bestander viser også en positiv utvikling, men det pekes på at fiskepresset for torsk og enkelte andre bestander er for høyt.

  • ICES tilrår en kvote for norsk-arktisk torsk mindre enn 398 000 tonn. De biologiske referansepunktene for norsk-arktisk torsk er nå revidert og tatt i bruk.
  • Utviklingen av bestanden av norsk kysttorsk (fra Stad til Finnmark) virker svært foruroligende. ICES tilrår ingen fangst på kysttorsk i 2004. Det må utarbeides og settes i verk en gjenoppbyggingsplan for denne bestanden.
  • For norsk-arktisk hyse anbefales en kvote mindre enn 120 000 tonn og for norsk-arktisk sei mindre enn 186 000 tonn. Begge disse anbefalingene er høyere enn for inneværende år.
  • ICES anbefaler også at beskatningsgraden på kolmule reduseres kraftig, tilsvarende en kvote på mindre enn 925 000 tonn.
  • For norsk vårgytende sild anbefales det at fisket forvaltes i tråd med gjeldende forvaltningsplan, som betyr en kvote på 825 000 tonn i 2004.
  • Bestanden av nordsjøsild er i svært positiv utvikling. I tråd med gjeldende forvaltningsplan vil det tilsi en kvote på ca. 500 000 tonn voksen sild.

Oppsummering for ulike bestander i denne pressemeldingen samt tilhørende ”bestandsark” er sammendrag av ACFMs rådgiving med ACFMs formuleringer oversatt til norsk. Havforskningsinstituttet vil i løpet av få dager gi sine kommentarer til ACFM-rådgivingen, og disse vil bli gjort tilgjengelig på instituttets nettsider.