Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat


Øyepål på sandbunn
Fotograf: MAREANO / Havforskningsinstituttet

ICES-anbefalinger og kommentarer

Status

Basert på de siste estimatene av gytebestandens størrelse, vurderer ICES øyepål for ha risiko for sviktende reproduksjonsevne (SSB nær Blim, Fig. 1). Langtidsfiskedødelighet (F) er omkring 50% av naturlig dødelighet for denne bestanden. Fiskedødeligheten har avtatt i de senere år til et nivå i 2003 som ligger betydelig under langtidsgjennomsnittet (Fig. 2). Rekrutteringen var lav i 2002 og falt ytterligere til et historisk lavt nivå i 2003 og 2004.

Forvaltningsråd

Etter ICES sine vurderinger er det ikke grunnlag for fiske av øyepål i 2005 på grunn av tilstanden i bestanden og den svake rekrutteringen i de senere år.

Prognoser indikerer at selv ved stopp fiskeriet vil gytebestanden ved starten av 2005 falle under Blim. Landingene i 2003 var ubetydelig i forhold til anbefalt maksimalkvote (TAC). Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av hyse, hvitting og kolmule. ICES bemerker at det er viktig å beholde en tilstrekkelig bestand for å sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

HIs anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd om ikke å fiske øyepål i 2005.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre år: 0,33
Ventet fiskedødelighet i 2004: lar seg ikke beregne
Ventet gytebestand i 2005: 43.016-55.615 tonn (ved F=1.2 og F=0)