Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen og vest av Skottland


sei hode

ICES-anbefalinger og kommentarer

Status

ICES klassifiserer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den blir høstet bærekraftig. Fiskedødeligheten har gått ned fra 1986 til 2003 og er estimert til å ha vært lavere enn Fpa=0,40 siden 1997. Gytebestanden har siden 1984 ligget under eller like ved Bpa=200 000 t, men har økt på siste del av 1990-tallet og har vært over Bpa siden 2001.

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplanen:
Landingene i 2005 bør være under 150 000 tonn. Dette medfører en forventet økning av gytebestanden til 241 000 tonn i 2006.

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter:
Det er ikke blitt enighet om målreferansepunkter for sei i Nordsjøen. Nåværende fiskedødelighet (Fsq) er estimert til å være 0,29 som er høyere enn fiskedødeligheter, som vil kunne gi høyt langtidsutbytte (F0,1= 0,13 og Fmax= 0,25). En fiskedødelighet på 0,13 vil føre til en landing på 56 000 tonn i 2005 og en gytebestand på 330 000 tonn i 2006.
 
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2004:

Fiskedødelighet Landing i Nordsjøen, Skagerrak og vest  av Skottland (2005)
 
Gytebestand (2006)
0,29 (=2003) 115 000  tonn   274 000 tonn
0,36  137 000 tonn  252 000 tonn
0,40 (=Fpa) 150 000 tonn    241 000 tonn
0,44* 161 000 tonn 230 000 tonn

* er ikke i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Anbefalt kvote 2004: under 211 000 tonn
Avtalt TAC 2004: 190 000 tonn
Norsk kvote: 98 800 tonn

HIs anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet anbefaler at fiskedødeligheten holdes på nåværende nivå (F= 0,29 som tilsvarer 115 000 tonn i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland i 2005). En EU-Norge arbeidsgruppe som ble avholdt våren 2004 for å vurdere langsiktige høstingsstrategier konkluderte med at en fiskedødelighet for sei på under 0.3 er fornuftig (gir bærekraftig høstingsnivå, høyt langsiktigutbytte, meget god sikkerhet mot at gytebestanden blir for lav samt at mulighetene for å stabilisere totalkvoten er langt bedre). Det er altså ingen langsiktige fordeler med en fiskedødelighet på over 0.3.

Å holde fiskepresset på nåværende nivå vil også redusere risikoen for lavere kvoteanbefalinger de nærmeste årene. Bakgrunnen for dette er mangel på sikker informasjon om styrken på de siste årsklassene, og at beregningene baserer seg for mye og ensidig på utviklingen i kommersielle fangstrater. Det er blant annet ikke tatt hensyn til bruk av dobbeltrål i det norske trålfisket. Det er særlig mangelen på rekrutteringsdata som er grunnen til at gytebestanden for 2003 ble nedskrevet med 40 % i det nye bestandsestimatet.

Også seifiskeriet må ta hensyn til tilstanden i torskebestanden. Selv om det bare er påvist 2-3 % bifangst av torsk i seifiskeriet, vil en seikvote på 150 000 tonn kunne gi mer enn 4000 tonn i bifangst av torsk. Seifisket bør derfor drives i de perioder og områder hvor bifangsten av torsk er lavest.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,60
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Avtalt fiskedødelighet: F < 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0,29
Ventet gytebestand i 2005: 271 000 tonn