Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis

ICES-anbefalinger og kommentarer

Status

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden av tobis for å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste som er observert (325 000 tonn). Gytebestanden var like over Blim i 2003, men falt til under Blim i 2004 på grunn av historisk lav rekruttering i 2002 (fig. 1). På grunn av manglende definisjon av referansepunkt av høstingsgraden (F) er det ikke mulig å vurdere bestandens reproduksjonsevne  Fiskedødeligheten i 2003 var litt under langtidsgjennomsnittet (fig. 2).

Forvaltningsråd

Forvaltningen av tobisfisket i 2005 bør sikte mot gjenoppbygging av gytebestanden i 2006 til et nivå der den har god reproduksjonsevne og som med stor sikkerhet er over (Blim

Gytebestanden i 2006 er i stor grad avhengig av 2004-årgangen, som det ikke foreligger pålitelige estimat for. ICES kan derfor ikke frambringe prognoser som grunnlag for fastsettelse av maksimalkvote (TAC) for 2005. Fiskeriet bør til å begynne med forvaltes ut fra kontroll av fiskeinnsats. ICES vurderer at det er behov for overvåkning i sann tid under første del av fiskeriet i 2005 som grunnlag for å beregne nivået på bærekraftig fiskeinnsats. Bestandsstørrelsen kan beregnes tidlig i 2005 på grunnlag av analyse av data fra fiskeriet fram til og med uke 17 (i slutten av april basert på ca. fire ukers fiske). Det vil være behov for å beregne grensen for fiskeinnsats for resten av sesongen som vil sikre gjenoppbygging av gytebestanden til over føre-var-grensen (Bpa) i 2006. Dette forutsetter at en ad hoc arbeidsgruppe møtes før oppstart av fiskeriet i 2005 for å evaluere erfaringene fra overvåkningen i 2004, og utarbeide metodikk for overvåkning og forvatningsregime for fiskeriet i 2005 og for kommende år.

En prognose med utgangspunkt i et konservativt rekrutteringsanslag antyder en reduksjon i fiskedødelighet på 40% relativt til 2004 tilsvarende en TAC på 200 000 tonn for at bestanden skal komme opp i Bpa i 2006.

HIs anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd om at gytebestanden, som nå er på et lavmål,  må gjenoppbygges raskt og at det opprettes en ad hoc arbeidsgruppe som skal vurdere et system for beskatningskontroll ved kontinuerlig overvåkning av fisket. På bakgrunn av den alvorlige situasjonen for tobis finner imidlertid Havforskningsinstituttet grunn til å presisere at det må sikres raske beslutningsprosedyrer for å begrense fiskeriet dersom 2004-årsklassen skulle vise seg å være svak.

Det er avgjørende at ad hoc arbeidsgruppen  møtes i januar vurderer for å  evaluere analysemetode (modeller), hvordan bestanden skal overvåkes og hvilke målemetoder som skal brukes på tokt.

Dersom det viser seg umulig å følge en prosedyre som med en ad hoc arbeidsgruppe i januar og en bestandsvurdering i slutten av april anbefaler ICES at innsatsen i fisket reduseres med mer enn 60% i forhold til 2004. En reduksjon på 60% tilsvarer et fangstnivå i 2005 på 200 000 tonn. Havforskningsinstituttet kan imidlertid ikke slutte seg til dette rådet både siden bestanden er svak og at  det knytter seg stor usikkerhet til slike fangstberegninger. Det er åpenbart at hvis 2004 årsklassen er like svak som 2002 årsklassen så er det overhodet intet grunnlag for et tobisfiskeri i Nordsjøen neste år. Dersom ikke opplegget med ad hoc arbeidsgruppe og kontinuerlig overvåkning av bestanden kan gjennomføres, bør det ikke fiskes tobis i 2005.
 
ICES legger først og fremst vekt på naturlige prosesser som årsak til den svake tobisbestanden.  Havforskningsinstituttet vil i tillegg trekke fram at også fiskeriet har innvirkning, og minne om at 2001-årgangen, som ga meget gode landinger både på 0- og 1-årsstadiet stadiet, ikke resulterte i en forventet sterk gytebestand i 2003.

Det har vært en økende tendens til å beskatte tobis som 0- og 1-åring.  Spesielt har 0-gruppe fisket av tobis i NØS vært økende over en årrekke.  Ut fra føre-var hensyn mener Havforskningsinstituttet at tobis ikke bør beskattes som 0-gruppe.

Det finnes ikke fiskeriuavhengige data for tobis som kan benyttes til å justere for effektivitetsøking i fiskeflåten.  Dersom det har vært en betydelig økning i fangsteffektivitet, kan både gytebestand og rekruttering være overvurdert og situasjonen for tobis være enda dårligere enn ICES sine beregningene antyder.  Havforskningsinstituttet finner det derfor påkrevd at det utvikles metodikk for fiskeriuavhengig måling av tobisbestanden.  Både nasjonal og internasjonal innsats- og fangststatiksikk og må forbedres og ikke minst gjøres tilgjengelig for forskerne.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) : ikke definert
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) : ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre år: 0,652
Ventet fiskedødelighet i 2004: lar seg ikke beregne
Ventet gytebestand i 2005: ikke beregnet
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende data på innkommende årsklasse.