Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal


torsk i nordsjøen
Fotograf: Eivind Senneset

ICES-anbefalinger og kommentarer

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne og at den ikke høstes bærekraftig. Gytebestanden ble estimert til å være ca. 43 000 tonn i 2003 og den vil holde seg på det nivået i 2004. Gytebestanden er langt under Blim på 70 000 tonn. Årsklassene 2001-2003 er alle estimert til å være langt under middels styrke.
 
Beskatningsbegrensning i forhold til EU sin gjenoppbyggingsplan:
Ifølge planen til EU skal TAC ikke overstige 2004-nivå med mer enn 15 %. Dette vil medføre en 55 % reduksjon av fiskedødeligheten i forhold til nivået i 2003. Indikasjoner tyder på at dette vil kunne medføre en 30 % økning av gytebestanden fra 2005 til 2006 slik at gytebestanden vil komme over Blim.

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter:
Det er ikke blitt enighet om målreferansepunkter på denne bestanden, men langtidsutbyttet kunne blitt maksimalisert ved å fiske på et nivå som er 20 % av nåværende.

Beskatningsbegrensning i forhold til føre-var-grensen:
På grunn av lav bestandsstørrelse, dårlig rekruttering, fortsatt betydelige fangster [78 000 t i 2003], usikkerheten i bestandsberegningene og de store vanskelighetene med å kunne gi prognoser anbefaler ICES null fangst av torsk inntill estimatet av gytebestanden er over Blim eller at man observerer andre sterke bevis på gjenoppbygging.

Torsk tas hovedsakelig i et blandingsfiskeri. Se eget faktaark.
 
Fangstprognoser for 2005:
På grunn av usikkerheten i de siste års fangster blir det ikke presentert noen prognose for de nærmeste år. Det ble laget en del scenarioer, og den mest troverdige forutsetter en fangst i 2004 som er 40 % høyere enn TAC (2004). Den indikerer at det er nødvendig med en 50 % reduksjon av fiskedødeligheten i forhold til 2003 dersom gytebestanden skal bygges opp til Blim i 2006.

Prognosen for gjenoppbygging av gytebestanden er veldig sensitiv til forutsetningene i prognosen. En prognose med status quo fiskedødelighet antyder at det kreves en mye større reduksjon i fiskepresset (80 %) for å øke gytebestanden til Blim. En alternativ prognose som bruker IBTS-tokt indikerer at gytebestanden ikke vil øke til Blim selv med null fangst.

HIs anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet er enig i at man må tilstrebe å holde fangsten av torsk i Nordsjøen lik null.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,65
Totalkvote i Nordsjøen 2004  = 27 300  t
Norsk kvote i 2003   =  4 641