Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lodde


loddebestand

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2006

Status

Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet ble mengdemålt i september 2006 til å være ca. 435 000 tonn, og bestanden anses å ha redusert reproduksjonsevne. Selv uten fiske er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres til ca. 190 000 tonn ved gytetidspunktet (april 2007). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok i 2002 en forvaltningsplan. Ifølge denne skal fisket reguleres slik at gytebiomassen med 95 % sikkerhet er minst 200 000 tonn (Blim). Dette er noe mer enn den laveste gytebestanden som har produsert en svært god årsklasse.

Forvaltningsråd

Selv uten fiske er det mer enn 50 % sannsynlighet for at gytebestanden ved gytetidspunktet (april 2007) vil falle under Blim.

ICES anbefaler at den vedtatte forvaltningsplanen følges og at det derfor ikke bør fiskes på bestanden i 2007.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 200 000 tonn
Mål for gytebestandsnivå (Btarget) =  ikke bestemt
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = ikke bestemt (ikke relevant)
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke bestemt (ikke relevant)
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = ikke bestemt (ikke relevant)
Ventet gytebestand i 2007 med 0 fangst fram til gytetidspunkt:  ca. 189 000 tonn
Totalkvote i 2005 og 2006: 0

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Gytebestanden i 2007 vil hovedsakelig bestå av 2004-årsklassen, med noe tilskudd fra 2003-årsklassen. Begge disse er svake. Også 2005-årsklassen er beregnet å være svak, og dette er den femte svake årsklassen på rad. Resultatene fra loddelarvetoktet og 0-gruppetoktet i 2006 viser at 2006-årsklassen på yngelstadiet er langt mer tallrik enn langtidsmiddelet.

For perioden 1984-2005 er det beregnet at torskens årlige konsum av lodde har variert mellom 0,2 mill. og 3,0 mill. tonn. Ungsild spiser loddelarver, og det antas at den relativt store ungsildbestanden i Barentshavet i periodene 1984-1986, 1992-1994, og fra 2000 var årsaken til de dårlige loddeårsklassene i de samme periodene. Det ble funnet store mengder ungsild i Barentshavet høsten 2006, og det ventes fortsatt en stor bestand av ungsild der i 2007.

loddebestand.gif

Tidsserien av akustiske bestandsestimater og fiske av lodde i Barentshavet.

loddeprognose.gif

Prognose for utviklingen i loddebestanden fra toktet i september 2006 til gytingen i april 2007