Gå til hovedinnhold

2007oyepal

Øyepål

Reproduksjonsevna til augepålbestanden har svikta og gitt årsklassar under gjennomsnittet i nærast heile perioden sidan 2000. ICES tilrår at fisket bør haldast stengt til det føreligg informasjon som tilseier at gytebestanden vil kome over føre-var-nivå i 2008. Det vert samstundes varsla ei ny bestandsvurdering med revidert råd våren 2007.uer

Uer

Bestanden av vanlig uer har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år.sild

Sild

Bestanden av sild i Nordsjøen og Skagerrak er vurdert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for over-beskatning. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være 1,7 millioner tonn, men det er ventet at den vil reduseres til føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn i 2006. Både 1998- og 2000-årsklassene var sterke, men alle årsklassene etter 2001 er blant de svakeste i tidsserien.fiskedodelighet sei

Sei

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.gytebiomasse kysttorsk

Kysttorsk

Bestanden av kysttorsk har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2006 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer høyst sannsynlig til å bli ytterligere redusert til 2007. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.fiskedodelighet hyse

Hyse

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne. På grunn av en omfattende revidering av data og betydelige urapporterte fangster er bestandsvurderingen usikker. Det foreligger derfor ikke beregninger av gytebestand og fiskedødelighetsrater for 2005. Bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. Toktdata tyder på at det kommer flere sterke rekrutterende årsklasser.snabeluer

Snabeluer

Bestanden av snabeluer har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 15 årsklassene er svært svake.hyse

Hyse

Hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak ser ut til å ha god reproduksjonsevne, og den vert hausta berekraftig. Gytebestanden, som vart berekna til 256 000 tonn i 2005, er truleg redusert til ca. 230 000 tonn i 2006. Dette er framleis godt over før-var-nivå.HI 017452

Blåkveite

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødeligheten på 1990 tallet. Rekrutteringen synes å ha vært stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-åra.