Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

hyse_350.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig. Gytebestanden i 2006 ble beregnet til 238 000 tonn, som er over føre-var-nivåeet (Bpa). Bestanden domineres fortsatt av den sterke 1999-årsklassen, og 2005-årsklassen er også beregnet til å være over gjennomsnittlig årsklassestyrke. Fiskedødeligheten i 2006 ble beregnet til å være 0,49 som er under føre-var-nivået (Fpa).

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at den vedtatte forvaltningsplanen følges. Dette innebærer en 15 % nedgang i TAC fra i fjor og gir landinger på 49 300 tonn i 2008 (utkast ikke inkludert).

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim)  = 100 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa)  = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)  = 1,00
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa)  = 0,70
Ventet fiskedødelighet i 2007 = 0,38
Ventet gytebestand i 2008 = 317 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2007 = 56 640 tonn (pluss 3360 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i 2007 = 12 567 tonn (pluss 141 tonn i Skagerrak)

hyse_350.gif

Figurene viser utviklingen i  gytebestand og fiskedødelighet.