Gå til hovedinnhold

2008tobis400

Tobis i Nordsjøen

ICES anbefaler at forvaltningen av fisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg. Fiske bør kun tillates dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåkning viser at bestanden kan bygges opp til over føre-var-nivået i 2009.sei1 350

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Denne seibestanden er i god stand. ICES tilrår at den vert forvalta i tråd med forvaltingsregelen, noko som gir ein fangst under 150 000 tonn (136 500 tonn i Nordsjøen/Skagerrak). Eit slikt fangstnivå vil gi høgt langtidsutbytte når gytebestanden er godt over føre-var-nivå.kolmule350

Kolmule

ICES mener kolmulebestanden i dag har full reproduksjonsevne. Det blir imidlertid fisket for mye på bestanden. Dette øker risikoen for at gytebestanden faller under føre-var-nivået.torsk450

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige delen av Den engelske kanal

Gytebestanden er fortsatt kritisk lav, og reproduksjonsevnen blir derfor vurdert til å være redusert. Fiskedødeligheten har sunket de siste årene og ser nå ut til å være under føre-var-nivået.hostsild fiskedodelighet

Høstgytende sild i Nordsjøen og Skagerrak

Alle årsklassane nordsjøsilda har produsert etter 2001 vert rekna mellom dei svakaste sidan slutten av 1970-åra. Miljøendringar har ført til at denne bestanden no ser ut til å ha redusert si reproduksjonsevne, i tillegg er det risiko for at den vert hausta på ein ikkje berekraftig måte. Gytebestanden var under føre-var-grensa i 2006, og kjem til å vere det også i 2007.Taggmakrell

Vestlig taggmakrell (hestmakrell)

I 2007 ble det tatt totalt 155 000 tonn taggmakrell. Selv om dette er den laveste fangsten på 20 år, ligger fangsten fortsatt over anbefalt nivå (150 000 tonn).makrell400

Makrell

Det fiskes fortsatt for mye makrell. Totalkvoten for 2007 er på 502 000 tonn, hvorav den norske andelen er 130 000 tonn. ICES mener at dersom totalfangsten neste år ligger innenfor den avtalte forvaltningsplanen, vil gytebestanden i 2009 øke litt i forhold til 2007. Da legges det opp til en totalfangst mellom 349 000 tonn og 456 000 tonn.oyepal400

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Bunntråltokt i tredje kvartal antyder at 2007-årsklassen er sterk. Dette gir en betydelig endring i prognosene for bestanden i 2008. ICES har to forslag til forvaltningsmåter: Det ene er å anbefale en fangst på 97 000 tonn. Dette vil gi en gytebestand på 186 000 tonn ved inngangen til 2009, noe som er over føre-var-nivået. Det andre er å åpne for fangst av 50 000 tonn i første halvår. En revisjon av bestandstørrelsen til våren vil danne grunnlag for fastsettelse av kvote resten av året.blakveite fiskedodelighet

Nordøstarktisk blåkveite

Denne bestanden har vore på eit lavt nivå i mange år. I ein periode frå 1990-talet og fram til 2004 vart det registrert ein liten auke i bestanden, og i denne perioden var uttaket mindre enn 13 000 tonn. Auken i bestanden ser no ut til å ha stoppa. Fram til det vert lagt fram meir informasjon som stadfestar ei auke i bestanden, tilrår ICES at det ikkje vert fiska meir enn 13 000 tonn. ICES påpeikar også at forskingskvotane av blåkveite er større enn det vitskapen har bruk for.neasei1

Nordøstarktisk sei

Denne seibestanden er i god stand. ICES meiner den vert hausta berekraftig og at den har god reproduksjonsevne. Det er utarbeidd ein forvaltingsregel for denne bestanden. ICES har vurdert denne regelen og konkluderer med at den er i tråd med føre-var-prinsippa. Dei tilrår difor at den vert implementert, noko som vil gi ein kvote på 247 000 tonn i 2008.tobis

Tobis vår 2007

Det internasjonale rådet for havforskning ICES anbefaler en totalkvote på tobis på 170 000 tonn. Samtidig avdarer ICES mot ulike problemer ved metodikken og sier at det begrensede kunnskapsnivået ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å gi et endelig forslag til framtidig forvaltning av denne arten.nordsjotorsk

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanalen

Sviktande reproduksjonsevne og høg risiko for at den ikkje vert hausta berekraftig. Dette er ICES sin vurdering av denne torskebestanden. Gytebestanden er på eit historisk lågmål, men fiskedøyinga ser ut til å ha minka litt sidan 2000. 2005-årsklassen er berekna til å være under gjennomsnittet, men likevel sterkare enn dei fire føregåande årsklassane. ICES meiner at planen for å byggje opp att bestanden ikkje er i tråd med føre-var-prinsippet, og gir difor sitt råd i tråd med føre-var-grensene. Det inneber at det ikkje bør fiskast torsk i Nordsjøen i 2008.augepal350

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Gytebestanden av augepål låg under kritisk grense tidleg i 2006, men bestanden har no full reproduksjonsevne. Storleiken på gytebestanden i 2008 avheng både av kor mykje som vert fiska i 2007 og styrken på 2007-årsklassen. Det er ikkje venta god rekruttering i 2007, og ICES reknar difor med at gytebestanden i 2008 vil vere under føre-var-grensa. Det vert difor tilrådd at fisket etter augepål vert halde stengt i 2007.nvg350

Norsk vårgytende sild

EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter bestanden av norsk vårgytende sild (NVG-sild) i fellesskap. Et mål i den langsiktige forvaltningsstrategien er å holde fiskedødeligheten lavere enn 0,125. De fem partene er enige om å redusere fiskedødeligheten om gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn. For 2007 ble partene enige om en totalkvote på 1,28 millioner tonn.torsk stim

Norsk kysttorsk

Fisket etter kyststorsk nord for 62oN er ikkje berekraftig. Rekrutteringa er dårleg og gytebestanden er mellom dei lågaste ein har observert. ICES’ råd er at det ikkje vert opna for eit fiske etter kysttorsk i 2008. Samstundes vert det peika på at det må utarbeidast ein plan for å byggje opp att bestanden.noa1 350

Nordøstarktisk torsk

ICES meiner at denne bestanden har god reproduksjonsevne, men den intensive haustinga kan på lang sikt setje bestanden i fare, og uttaket er meir enn det forvaltingsregelen som Noreg og Russland har vedteke legg opp til. Det urapporterte fisket i 2006 er berekna til 127 000 tonn, om lag 40 000 tonn mindre enn i 2005. ICES understrekar at det framleis er trong for tiltak for å stoppe dette urapporterte fisket. Dei peikar også på at rådgivinga er meir usikker enn ønskjeleg fordi ein manglar data frå heile Barentshavet.neahyse gytebiomasse

Nordøstarktisk hyse

Forskarane meiner at bestanden av nordaustarktisk hyse har god reproduksjonsevne. I dei åra det totale uttaket har  vore mindre enn 130 000 tonn (inkludert urapporterte fangstar) har bestanden auka. ICES tilrår difor at fangstane i 2008 vert haldne under dette nivået. Berekningane av bestanden er usikre, men dei indikerer trendar i gytebiomassen. Toktdata tyder på at det kjem fleire sterke rekrutterande årsklassar.lodde1

Lodde i Barentshavet

2006-årsklassen av lodda er den sterkeste på seks år. Også undersøkelsene av årets yngel tyder på en ny, sterk årsklasse, om ikke like tallrik som i fjor. Imidlertid vil gytebestanden til lodda i 2008 bestå av 2005-årsklassen med noe innslag fra 2004-årsklassen. Begge disse årsklassene er svake.hyse 350

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

ICES meiner bestanden har full reproduksjonsevne og vert hausta berekraftig. ICES' råd er i tråd med den vedtekne forvaltingsplanen, noko som gir ein fangst på 49 300 tonn i 2008 når utkast ikkje er inkludert. Gytebestanden er då berekna til å bli 306 000 tonn i 2009.snabeluer

Snabeluer og vanlig uer

Begge desse bestandane har vore på eit lavt nivå i mange år. Når det gjeld vanleg uer har rekrutteringa svikta sidan tidleg på 1990-talet, og bestanden ser no ut til å vere nær eit historisk lågmål. Ueren lever lenge og reproduserer seg seint, difor må ein vente at denne situasjonen vil vare i mange år. ICES tilrår igjen stopp i alt direkte fiske, utviding av fredinga, skjerpa bifangstreguleringar for trål og eit sterkt yngelvern for å sikre rekruttering og at bestanden vert bygd opp att.