Kvoteråd: Kolmule

kolmule350.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Kolmula opplevde en kraftig økning i rekrutteringen over en tiårsperiode fra midten av 90-tallet. Gytebestanden var på topp i 2003 og har gått nedover siden. Rekrutteringen i 2005 og 2006 ser ut til å være på samme nivå som før oppsvinget.

Kolmulefangstene de siste årene har ligget på rundt to millioner tonn. Dersom dagens fangstnivå opprettholdes, viser ICES sine beregninger at det er høy risiko for at gytebestanden vil falle under det kritiske nivået i 2009. ICES råder derfor til at det utarbeides en alternativ forvaltningsplan som er i tråd med en føre-var- tilnærming. Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, og påpeker at risikoen for et sammenbrudd i bestanden blir høy dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Høstingen er derimot ikke bærekraftig, og dette øker risikoen for at gytebestanden faller under føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vist en nedadgående trend siden den var på topp i 2003, og fiskedødeligheten er langt høyere enn føre-var-nivået (Fpa). På midten av 1990-tallet økte rekrutteringen til et mye høyere nivå enn før, og var høy de påfølgende 10 årene. 2005- og 2006-årsklassene ser derimot ut til å være på samme rekrutteringsnivå som i perioden før 1996.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler en forvaltning som medfører at fiskedødeligheten kommer under føre-var-nivået (Fpa), noe som tilsier en totalfangst på mindre enn 835 000 tonn i 2008.

Dersom den nåværende forvaltningsplanen blir fulgt for 2008, er det høy sannsynlighet for at gytebestanden i 2009 vil bli lavere enn føre-var-nivået (Bpa), siden 2005- og 2006 årsklassene ser ut til å være svake. ICES anbefaler derfor forvalterne å utarbeide en alternativ forvaltningsplan som er i tråd med føre-var-prinsippet.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51
Fangst i 2006: 2 millioner tonn, i 2007: 1,9 millioner tonn (antatt fangst).
Gytebestand i 2006: 5,5 millioner tonn, i 2007: 4,4 millioner tonn.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, og påpeker at risikoen for et sammenbrudd i bestanden blir høy dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå.

 

kolmule350.gif


Figurene viser utviklingen i gytebiomasse, fiskedødelighet og rekruttering.