Kvoteråd: Kvoteråd for 2008

makrellfangst_1.jpg

Kvoteråd høsten 2007

Kvoteråd for 2008 for bestandene: kolmule, lodde i Barentshavet, nvg-sild, makrell, vestlig taggmakrell, torsk i Nordsjøen, tobis og øyepål i Nordsjøen.

Kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES. Det anbefales en totalfangst på maksimalt 835.000 tonn kolmule i 2008 for å komme under føre-var-nivået for fiskedødeligheten. Havforskningsinstituttet mener det er stor risiko for et sammenbrudd i kolmulebestanden dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå. ICES anbefaler at det heller ikke neste år åpnes for et loddefiske i Barentshavet, men mener norsk vårgytende sild har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Web TV: Se pressekonferansen 15.10.07

Kvoteråd vår 2007

Kvoteråd for 2008 for mellom anna nordaustarktisk torsk, hyse, sei og blåkveite, nordsjøsild og bunnfiskbestandane i Nordsjøen: Miljøendringar gjer at nordsjøsilda ikkje lenger reproduserer seg godt. Difor tilrår forskarane nær ei halvering av nordsjøsildkvoten i 2008. I Norskehavet og Barentshavet er torsken, hysa og seien i relativt god stand, men forskarane er framleis uroa over eit for stort ulovleg fiske. [04.06.07]

WebTV: Se pressekonferansen 04.06.07

Tobis i Nordsjøen
Det internasjonale rådet for havforskning ICES anbefaler en totalkvote på tobis på 170 000 tonn. Samtidig avdarer ICES mot ulike problemer ved metodikken og sier at det begrensede kunnskapsnivået ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å gi et endelig forslag til framtidig forvaltning av denne arten. Basert på tokt på alle viktige felt i Nordsjøen understreker Havforskingsinstituttet advarslene om metodiske problemer og påpeker at tobisbestanden også har vært betydelig under en kritisk grense helt siden 2000 og at kvoten derfor ikke må overskrides. [22.05.07]