Kvoteråd: Makrell

makrell400.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Havforskningsinstituttet peker på at det er stor usikkerhet rundt bestandsberegningen på grunn av underrapportering av uttaket av bestanden. Svarte landinger, utkast og slipping av hele eller deler av enkelte fangster, gir grunn til å anta at totaluttaket sannsynligvis er minst 60 prosent større enn fangstene som rapporteres til ICES.

Status

Dagens beskatningsnivå er høyere enn kyststatenes avtalte forvaltningsplan og er ikke bærekraftig. På grunn av stor usikkerhet i fangstdataene (underrapportering) og dermed i bestandsberegningene, er det ikke mulig å evaluere gytebestandsnivået i forhold til føre-var-nivået (Bpa).

Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter. To av disse komponentene (sørlig og vestlig) ble målt i 2007 og den tredje, nordsjømakrellen, ble målt i 2005. Gytekomponentene måles via eggproduksjonen som kartlegges på gytefeltene hvert tredje år. Eggmålingene viser at bestanden var på topp i 1998. Men allerede ved neste måling i 2001 var den redusert med 25 prosent. Samme nivå ble også målt i 2004 og foreløpige analyser av årets tokt viser at gytebestanden ikke er endret i betydelig grad.

Forvaltningsråd

I henhold til forvaltningsplanen kan totalfangsten i 2008 ligge mellom 349 000 og 456 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene vil gytebestanden i 2009 ha en svak vekst i forhold til i 2007.

Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå råder ICES til:

  • å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
     
  • å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. Februar – 31. juli 
     
  • at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke bestemt
Føre var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,26
Føre var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,17
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,15-0,20
Ventet fiskedødelighet i 2007: F = 0,23
Ventet gytebestand i 2007: usikkert, men beregnet til 2,2 millioner tonn.
Totalkvote for 2007 er 502 000 tonn, hvorav 130 000 tonn til Norge.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, men vil understreke den store usikkerheten i bestandsberegningene på grunn underrapportering av uttaket fra bestanden. Analyser viser at totaluttaket sannsynligvis er minst 60 % større enn fangstene som rapporteres til ICES og dette har pågått i mange år. Underapporteringen skyldes svarte landinger, utkast og slipping av hele eller deler av enkelt fangster.

 

makrell400.gif


Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB) og fiskedødelighet (fishing mortality, F) og rekruttering for makrell 1972-2007.