Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite

blakveite_fiskedodelighet.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007.

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning frem til 2004. Siden 2004 har dette endret seg noe og gytebestandsestimatet har flatet ut. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødeligheten på 1990- tallet. Rekrutteringen har vært relativt stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-åra. Disse estimatene er svært usikre.

Forvaltningsråd

Bestanden har vært på et lavt nivå i mange år. Dette er en langlivet art som bare tåler et relativt lavt fiskepress. Den gradvise økningen i bestanden utover på 1990-tallet og frem til 2004 synes nå å ha stoppet opp. Dette assosieres med fangster høyere enn 13 000 tonn etter 2004. For å sikre fortsatt vekst i bestanden anbefaler ICES at fangstene ikke overstiger 13 000 tonn til det foreligger bedre informasjon, og en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse.

ICES påpeker også at forskningskvotene for 2006, som er satt til 4 500 tonn til hver av partene Russland og Norge, er unødvendig stor og at man ikke kan se det vitenskapelige behovet for denne. Denne forskningsfangsten ble økt til 4 900 tonn i 2007.

Kommentarer

De fleste fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker, grunnet problemer med aldersbestemmelse. Trendene i bestandsberegningen anses likevel å gi et rimelig bilde av bestandsutviklingen.

Anbefalt fangst 2007: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2008: under 13 000 tonn

blakveite_gytebestand.gif

blakveite_fiskedodelighet.gif

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet.