Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse

neahyse_gytebiomasse.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2007.

Status

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne. Bestandsvurderingen er usikker, og det foreligger derfor ikke beregninger av gytebestand og fiskedødelighetsrater for 2007. Den samlede bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. Vurderingen tyder på at det kommer flere rekrutterende årsklasser som er over gjennomsnittet.

Forvaltningsråd

Totalfangstene de siste årene (2001-2004) har ligget under 130 000 tonn (inkludert estimater for urapporterte fangster) samtidig som gytebestandsbiomassen har økt. I mangel på holdbare bestandsvurderinger, tilrår ICES å holde fangstene under dette nivået. Det foreligger ingen informasjon som tilsier at bestanden kan tåle et slikt uttak på sikt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-grense for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,49
Føre-var-grense for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Tallene har vært uendret siden 2000, og andre kandidater kan ikke beregnes før man vet mer om hva usikkerheten i beregningene skyldes.

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2008

På grunn av usikkerheten i bestandsestimatene foreligger det ingen prognoser for bestanden.

Sammenlikning av det vitenskapelige grunnlaget med i fjor

Bestandsvurderingen er vurdert som for usikker for rådgiving på bakgrunn av biologiske referansepunkter i år som i fjor. Den er derfor heller ikke i år brukt som grunnlag for kvoterådgivning.

statistikk460.gif

Figurene viser utviklingen i gytebestand og fiskedødelighet.