Kvoteråd: Nordøstarktisk sei

neasei1.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2007.

Status

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

Foreslått og evaluert beskatningsstrategi

En fangst i 2008 i følge den foreslåtte beskatningsstrategien er på 247 000 tonn, og med en slik fangst vil gytebestanden være på 650 000 tonn i 2009. Den foreslåtte beskatningsstrategien (fangstregelen) ble evaluert under årets arbeidsgruppe og ble funnet å være i samsvar med føre-var tilnærmingen for alle testede data og settinger.
I langtidssimuleringer av ulike beskatningsnivå ble den høyeste avkastningen funnet for F = 0.32, altså litt under Fpa. Arbeidsgruppen anbefalte at dette beskatningsnivået blir lagt til grunn for fangstregelen. En fangst i 2008 i følge denne beskatningsstrategien er på 235 000 tonn, og gytebestanden vil være på 665 000 tonn i 2009.

Forvaltningsråd

For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes i henhold til den evaluerte forvaltningsregelen som tilsvarer en fangst mindre enn 247 000 tonn. Det vil være lite å vinne på lang sikt ved å ha en fiskedødelighet over 0,15. Det bør tas hensyn til bifangst av vanlig uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,58
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Antatt fiskedødelighet i 2007: 0,24
Ventet gytebestand i 2008: 757 000 tonn

Anbefalt TAC for 2007: mindre enn 247 000 tonn
Avtalt TAC for 2007: 222 525 tonn
Anbefalt TAC for 2008: Under 247 000 tonn

neasei_gytebestand.gif

neasei_fiskedodelighet.gif

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet