Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk

noa1_350.gif

undefined

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007.

Gytebestanden av nordaustarktisk torsk er over føre-var-grensa og er venta å vere i overkant av 530 000 tonn i 2008. Forvaltingsreglen, som blir vurdert å vere føre var, tilseier ein kvote i 2008 på 409 000 tonn. All fangst må vere inkludert i denne kvoten.

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er ikke bærekraftig og er langt høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.

Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig i løpet av perioden 1999-2003, men har siden økt til et nivå i underkant av Flim i 2004-2006. Tokt indikerer at de siste årsklassene er på eller under gjennomsnittet.

Alle toktseriene hadde manglende områdedekning siste år, og det ble gjort justeringer av toktdataene for å ta høyde for dette. Dette øker usikkerheten i bestandsvurderingene. ACFM påpeker at forskningsfartøy må få ubegrenset adgang til hele Barentshavet, slik at det ikke er noe som hindrer full romlig dekning av utbredelsesområdet til bestanden.

Forvaltningsregel

Forvaltningsregelen, vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon, er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen, selv med dagens omfang av urapportert fiske. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke er skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Forvaltningsråd

Forvaltningsregelen tilsier en TAC i 2008 på 409 000 tonn. En slik framskriving forutsetter at all fangst avregnes mot TAC.

Det er beregnet en årlig urapportert fangst på 90 000-166 000 tonn i årene 2002-2006. Dette representerer 20-35 % tillegg til de offisielle fangstene i denne perioden. De urapporterte landingene ble ifølge disse beregningene redusert fra 166 000 tonn i 2005 til 127 000 tonn i 2006. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd.

I disse fiskerier må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220.000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460.000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2007: 0,69. Denne er satt lik et tre-års gjennomsnitt (2004-2006).
Ventet gytebestand i 2008: 531.000 tonn.

Kommentar

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2006 justert opp med 11 % for totalbestand og 14 % for gytebestand. Fiskedødeligheten for 2005 er nesten uendret (reduksjon med 0.01).

Anbefalt kvote 2007: 309 000 tonn
Avtalt TAC 2007: 424 000 tonn

 

noa1_350.gif

 

 

noa2_350.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.