Kvoteråd: Norsk kysttorsk

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk_stim.jpg

Fisket etter kyststorsk nord for 62oN er ikkje berekraftig. Rekrutteringa er dårleg og gytebestanden er mellom dei lågaste ein har observert. ICES’ råd er at det ikkje vert opna for eit fiske etter kysttorsk i 2008. Samstundes vert det peika på at det må utarbeidast ein plan for å byggje opp att bestanden.

ICES understrekar at berekningane av bestanden er usikre. Dette skuldast først og fremst at mykje av denne torsken vert fiska av fritidsfiskarar og turistar, og at ein manglar gode fangsttal frå dette fiskeriet.

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig. Bestandsberegningen er usikker, men gir informative trender. Fiskedødeligheten er for høy og gytebestanden er nær det lavest observerte. Rekrutteringen har minket betydelig.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2008, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket. Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, og overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå all fangst av norsk kysttorsk bør sterke restriksjoner gjelde for de fiskerier hvor norsk kysttorsk og nordøstarktisk torsk blir fisket i blanding.

Kommentar

Det er stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et betydelig fritids- og turistfiske. Det er dermed stor usikkerhet i bestandsberegningene, og det er ikke laget noen prognose. En del reguleringer for å verne kysttorsk ble innført i 2004 og 2005. For 2007 ble ytterligere tiltak iverksatt: Forbud mot fløytgarnfiske etter torsk innenfor fjordlinjer, redusert bifangst av torsk i andre fiskerier, og utførselskvote for turistfisket.

Anbefalt TAC 2007: Ingen fangst
Avtalt TAC 2007: 21 000 tonn
Anbefalt TAC 2008: Ingen fangst