Kvoteråd: Norsk vårgytende sild

nvg350.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

ICES mener målene er i tråd med føre-var-tilnærmingen. Anbefalingen fra ICES er at fisket forvaltes i henhold til forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 1,266 millioner tonn i 2008.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.

Årets bestandsvurdering ligger noe over tilsvarende vurdering gjort i 2006. Gytebestanden i 2007 er beregnet til 11,9 millioner tonn. 2004-årsklassen vurderes å være sterk og vil komme inn i gytebestanden fra 2008 til 2010. Gytebestanden i 2008 ventes å være stabil med ca 11,7 millioner tonn og øke til 12,2 millioner tonn i 2009 når 2004-årsklassen kommer inn med tyngde.

Forvaltningsråd

De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i felleskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0.125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2007 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,28 millioner tonn som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan som innebærer en kvote på 1,266 millioner tonn i 2008.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 mill. tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 mill. tonn
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,15
Ventet fiskedødelighet i 2007: 0,127
Ventede landinger i 2007: 1 280 000 tonn
Ventet gytebestand i 2008: 11,7 mill. tonn
Anbefalt kvote 2008: 1 266 000 tonn
Det er oppnådd avtale om TAC for 2007 i samsvar med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES anbefaling for 2008. Selv om gytebestanden er gått noe opp, anbefales det en mindre kvote fordi alderssammensetningen i bestanden har endret seg.

 

nvg350.gif


Figurene viser utviklingen i gytebiomasse, fiskedødelighet og rekruttering.