Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

augepal350.gif

undefined

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007.

Status

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Gytebestanden har økt fra et nivå som lå under kritisk grense i begynnelsen av 2006 til å være på føre var nivået (150 000 t) i 2007. Fiskedødeligheten i 2005 og første halvår av 2006 var meget lav fordi det direkte fisket etter øyepål var stengt. Rekrutteringen i 2005 ble beregnet til å være litt over langtidsgjennomsnittet, mens rekrutteringen i 2006 var noe lavere enn dette gjennomsnittet.  

Forvaltningsråd

Det er ingen vedtatt forvaltningsplan for øyepål.

Ventet gytebestand i 2008 avhenger både av beskatning i 2007 og styrken på 2007- årsklassen. Gytebestanden vil sannsynligvis falle under føre-var-grensa i 2008. ICES anbefaler derfor at øyepålfisket holdes stengt i 2007.

Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av torsk, hyse, hvitting og kolmule. ICES påpeker at det ut fra en økosystembetraktning er viktig å beholde en bestand som kan sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,14
Ventet fiskedødelighet i 2007: usikker, trolig meget lav, kun bifangst i kolmulefisket
Ventet gytebestand i 2008: 146 000 tonn (ved null fiske)

 

augepal350.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for øyepål.