Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

oyepal400.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Usikkerheten knyttet til prognosene er så stor at Havforskningsinstituttet støtter det siste alternativet fra ICES.

Status

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Gytebestanden har økt fra et nivå som lå under kritisk grense i begynnelsen av 2006. Fiskedødeligheten i 2005 og første halvår av 2006 var meget lav som følge av at det direkte fisket etter øyepål var stengt. Rekrutteringen i 2005 ble beregnet til å være litt over langtidsgjennomsnittet, mens rekrutteringen i 2006 var noe lavere enn langtidsgjennomsnittet.  

Forvaltningsråd

Det er ingen vedtatt forvaltningsplan for øyepål.

Rådet for øyepål i Nordsjøen er blitt oppdatert med bakgrunn i resultater fra tredje kvartals engelske og skotske bunntråltokt. Disse resultatene tilsier at 2007-årsklassen er sterk, noe som gir en betydelig endring i prognosen for bestanden i 2008.

En fiskedødelighet på 0,35 i 2008, noe ICES vurderer til å være i henhold til føre-var-tilnærmingen, vil føre til en fangst på ca. 97 000 tonn og en gytebestand på 186 000 tonn ved inngangen til 2009. Dette er over føre-var-nivået (Bpa) på 150 000 tonn.

Som et alternativ foreslår ICES en beskatning på 50 000 tonn i første halvår av 2008, etterfulgt av en revisjon av bestandstørrelsen i april/mai 2008 som grunnlag for fastsettelse av en kvote for resten av 2008.

Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av torsk, hyse, hvitting og kolmule. ICES bemerker at det ut fra en økosystembetraktning er viktig å beholde en bestand som kan sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,14
Ventet fiskedødelighet i 2007: usikker, trolig meget lav, kun bifangst i kolmulefisket
Ventet gytebestand i 2008: Ikke angitt

Havforskningsinstituttets kommentar

Usikkerheten knyttet til prognosene er så stor at Havforskningsinstituttet støtter den alternative anbefalingen fra ICES. Det vil si en kvote på 50 000 tonn i første halvår av 2008, etterfulgt av en ny bestandsvurdering i april/mai som grunnlag for kvotefastsettelse for resten av 2008.

 

oyepal400.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for øyepål.