Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

sei1_350.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007.

Status

ICES vurderer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten har vist en nedadgående trend siden 1986 og er beregnet til å ha vært lavere enn føre-var-nivået (Fpa) siden 1997. Gytebestanden har vært over eller på føre-var-nivå (Bpa) siden 1998.

Forvaltningsråd

En totalfangst på 150 000 tonn (136 500 tonn i Nordsjøen/Skagerrak) medfører en fiskedødelighet i samsvar med den man ønsker å styre etter i følge forvaltningsplanen.

ICES anbefaler å begrense fangsten til under dette nivået da det vil gi høyt langtidsutbytte i den nåværende situasjonen med en gytebestand godt over føre-var-nivået (Bpa).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestanden (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,60
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40 
Ventet fiskedødelighet i 2007: 0,23
Ventet gytebestand i 2008: 325 000 tonn
Totalkvote i 2007 = 136 000 tonn (123 250 tonn i Nordsjøen/Skagerrak)
Norsk kvote i 2007 =  64 090 tonn

sei1_350.gif

sei2_350.gif

Figurene viser utviklingen i gytebestand og fiskedødelighet.