Kvoteråd: Snabeluer og vanlig uer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\snabeluer.jpg
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, juni 2007

Rekrutteringa til snabeluer-bestanden har svikta sidan 1991. Bestanden er no nær eit historisk lågmål og har redusert reproduksjonsevne. Det har utvikla seg eit direkte fiske etter snabeluer i internasjonalt farvatn i Norskehavet. I 2006 vart det teke 27 000 tonn i dette fisket, noko som gir grunn til stor uro.

ICES tilrår eit forbod mot direkte trålfiske etter snabeluer i Norskehavet og Barentshavet. Vidare bør område framleis haldast stengde, og grensene for lovleg bifangst bør vere så låge som muleg til det kan stadfestast ei klar auke i gytebestand og tal på yngel.

Snabeluer

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. Bare årsklassene født før 1991 kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, siden de etterfølgende 16 årsklassene er svært svake. I oppvekstområdene i Barentshavet observeres det imidlertid tegn på bedre rekruttering av yngel. Det er derfor svært viktig at denne yngelen får det beste vern fra å bli tatt som bifangst i alle fiskerier, inkl. rekefisket. Dette vil sikre at de rekrutterende årsklassene får bidra så mye som mulig til gjenoppbyggingen av bestanden. Selv om størrelse på gytebestanden nå er ukjent, vil bestanden av snabeluer ikke kunne gi grunnlag for et direkte fiskeri på mange år på grunn av rekrutteringssvikten siden 1991.

Det har utviklet seg et direkte fiskeri utenfor de økonomiske sonene i Norskehavet, med en klar økning av fangstene (27 000 tonn i 2006). Dette gir stor grunn til bekymring.

For å kunne verifisere en eventuell økning av gytebestanden, er det nødvendig at hele utbredelsesområdet av voksen snabeluer i ICES områdene I og II blir kartlagt, både den snabelueren som står ved bunnen og pelagisk. Pelagiske- og bunnfisktokt må planlegges og utformes slik at mulige vandringer til fisken blir tatt hensyn til.

Forvaltningsråd

ICES tilrår forbud mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.

Anbefalte reguleringer i 2007: Ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 2008: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.

 
Vanlig uer

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomstene, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene har vært rekordlave det siste tiåret. Bestanden er derfor svært svak. Gitt den lave produksjonen til vanlig uer, ventes denne situasjonen å vedvare i mange år.

Dagens reguleringstiltak er ikke tilstrekkelige for å hindre en fortsatt bestandsnedgang. En økning av beskatningsgraden (fiskedødeligheten) bekrefter dette.

Forvaltningsråd

ICES tilrår strengere reguleringer på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering. ICES gjentar anbefalingen om stopp i alt direkte fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede bifangstreguleringer for trål. Det er viktig med et sterkt yngelvern for å sikre rekruttering og gjenoppbygging av bestanden.

Anbefalte reguleringer i 2007: Strengere vernetiltak.
Anbefalte reguleringer i 2008: Ikke direkte fiske og lav bifangst i andre fiskerier.