Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen

tobis400.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Dersom det benyttes et forsøksfiske i 2008 som grunnlag for å fastsette en kvote for resten av sesongen, må målet være at gytebestanden minst kommer over føre-var-nivået.

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Det skal nedsettes en hurtigarbeidende gruppe i regi av ICES som skal evaluere ulike forvaltningsstrategier for 2008 og årene fremover.

Status

ICES vurderer tobisbestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Gytebestanden ble beregnet til å ligge på kritisk grense i 2007 (Blim). Fiskedødeligheten har vært avtagende siden 2001. Den nåværende fiskedødeligheten er imidlertid usikker og bestandens tilstand kan ikke vurderes med hensyn til bærekraftig høsting. Rekrutteringen har ligget under gjennomsnittet siden 2002.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at forvaltningen av fisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg. 

Fiske bør kun tillates dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåkning viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2009. 

Dersom det benyttes et forsøksfiske i 2008 som grunnlag for å fastsette en kvote for resten av sesongen (”inseason management procedure”), må målet være at gytebestanden minst kommer over føre-var-nivået (Bpa) i 2009.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,58
Ventet fiskedødelighet i 2007: 0,21
Ventet gytebestand i 2008: 681 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2008 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2007-årsklassen.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. ICES skal nedsette en hurtigarbeidende gruppe som skal evaluere ulike forvaltningsstrategier for 2008 og årene fremover.

 

tobis400.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.