Kvoteråd: Tobis vår 2007

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\tobis.jpg

Sammendrag av ACFM-anbefalinger mai 2007 med Havforskningsinstituttets kommentarer.

Basert på tokt på alle viktige felt i Nordsjøen understreker Havforskingsinstituttet advarslene om metodiske problemer og påpeker at tobisbestanden også har vært betydelig under en kritisk grense helt siden 2000 og at kvoten derfor ikke må overskrides.

ICES’ ad hoc-gruppe for tobis (AGSAN) ble etablert for å legge fram forslag til et fiske for å måle tobisbestanden i Nordsjøen i 2007. Havforskningsinstituttet har deltatt i utarbeidelsen både av det metodiske grunnlaget og i den praktiske gjennomføringen av ”forsøksfisket”.

ICES konklusjon

Data fra forsøksfisket (1. april – 6. mai) vurderes som fullgode for å beregne antall ett år gammel tobis i 2007. Standardisert fangst-per-enhet-innsats (CPUE) ble beregnet til 46,2 tonn per dag og antall ett-åringer ble beregnet til 188 milliarder. I henhold til den etablerte forvaltningsregelen tilsvarer dette en totalkvote på 170 000 tonn. 2006-årgangen ble beregnet til 419 milliarder null-åringer, noe som er under gjennomsnittet for de siste 23 år på 577 milliarder. 

ICES gjentar konklusjonen fra høsten 2006 om at ICES ikke fullt ut kan vurdere om forvaltningsregelen for 2007 er i henhold til føre-var-prinsippet i et lengre perspektiv.

ICES’ kommentarer

Fisket i 2007 vil avhenge av størrelsen på 2006-årgangen. Estimatet av antall ett-åringer i 2007 er avledet fra et forsøksfiske som er basert på historiske CPUE-data. 

Tobisen er fordelt på definerte områder der bunnforholdene er gode (relativt grov sand). På en rekke felt har det vært stor nedgang i mengden tobis de seinere år.  Muligheten for utveksling av tobis mellom ulike felt er i stor grad knyttet til larvetransport, en transport som er beregnet til i hovedsak å være mindre enn 100 km. Det kan derfor ikke ventes at områder med lav tetthet av tobis uten videre kan bli gjenoppbygget ved tilførsel fra andre tobisfelt.

Tobisfisket i 2007 har foregått på mange av de tradisjonelle tobisområdene. Det har foregått et betydelig fiskeri i nordligere områder av Nordsjøen og i Skagerrak, på felt hvor det har vært lite eller ikke noe fiske de seinere år. I norsk økonomisk sone (NØS) har fisket bare foregått på to områder, på Inner Shoal der det etter høye fangstrater innledningsvis ikke har vært noe fiske etter uke 16, og i Vestbankområdet der det ble fisket i hele forsøksperioden. 

ICES påpeker at det er flere problemer ved metodikken som er brukt, og framhever blant annet at flåtens fordeling på feltene har vist seg å ha betydelig innvirkning på estimatet av CPUE. Dette er ikke tatt hensyn til i beregningene. Videre påpekes det at framtidig forvaltning av tobisen må ta hensyn til fordelingen av lokale bestander, og at tidligere forvaltningsregimer ikke har forhindret nedfisking av lokale bestander. Det begrensede kunnskapsnivået gjør at ICES ikke har grunnlag for å legge fram et endelig forslag til framtidig forvaltning av tobisen.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. 

Parallelt med forsøksfisket gjennomførte Havforskningsinstituttet et tokt med FF ”Johan Hjort” for å måle mengde og utbredelse av tobis på alle viktige felt i Nordsjøen. Basert på disse undersøkelsene vil Havforskingsinstituttet sterkt understreke ICES sine advarsler om metodiske problemer. Med bakgrunn i metodens iboende usikkerhet og at bestanden har vært til dels betydelig under kritisk grense (Blim) helt siden 2000, finner Havforskningsinstituttet grunn til å understreke at den anbefalte totalkvoten fra ICES på 170 000 tonn ikke må overskrides. 

Havforskningsinstituttets undersøkelser, hvor det brukes akustikk om dagen og skrape og grabb om natta, viser at de lokale bestandene av tobis på feltene i nordlige deler av Nordsjøen (nord for 57,5°N) fremdeles er meget lave. I forhold til målinger i 2005 og 2006 var det likevel tegn til bedring på de sørligste av disse feltene (Outer Shoal og Engelsk Klondyke). Det må understrekes at det ikke foreligger data fra disse feltene fra forsøksfisket i regi av ICES. Med de lave konsentrasjonene av tobis på disse nordlige feltene, vil Havforskningsinstituttet ikke tilrå fiske nord for 57,5°N i norsk økonomisk sone (NØS).
 
De største landingene fra en enkel statistisk rute (30x30 nautiske mil) under forsøksfisket, totalt 11 000 tonn, ble tatt på Inner Shoal i NØS. Det har ikke vært noe nevneverdig fiske på dette feltet siden 1998. Helt fra fisket startet og til det siste fartøyet forlot feltet 23. april, var det høye fangstrater her. Havforskningsinstituttet undersøkte Inner Shoal to ganger etter at flåten hadde forlatt feltet, og begge gangene fant vi kun spredte forekomster av tobis. Konsentrasjonene på Inner Shoal var vesentlig lavere enn på felt hvor det fortsatt foregikk fiske. Dette indikerer at tobisfelt kan bli effektivt nedfisket i løpet av forholdsvis kort tid, uten store endringer i CPUE.  
 
De største forekomstene i norsk økonomisk sone ble observert i Vestbankområdet, som har dannet kjerneområdet for tobis i NØS de siste 6 – 7 årene. Omkring 90 % av landingene i NØS er tatt i dette området disse årene. Området er karakterisert av en rekke små felt omgitt av bunn som ikke tillater bruk av tobistrål. På denne grovere bunnen finnes det også tobis. Disse naturlige verneområdene har trolig hatt stor betydning for at det ikke har vært en så omfattende nedgang i fisket på Vestbankområdet, som på mange av de andre tobisfeltene i den nordlige del av Nordsjøen. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor at Vestbanken med tilgrensende områder danner grunnlaget for beskatning av tobiskvoten i norsk økonomisk sone.

[22.05.07]
 

 

Kontaktpersoner:

Forsker Tore Johannessen,
tlf. 37 05 90 21, mob. 474 54 973

Forskningsdirektør Ole Arve Misund,
mob. 911 74 186

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft,
tlf. 55 23 85 38, mob. 913 80 629