Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige delen av Den engelske kanal

torsk450.gif

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Dersom totalfangsten, utkast og svarte landinger inkludert, ikke overstiger 22 000 tonn, så er det 50 prosent sjanse for at bestanden kan bli gjenoppbygget til føre-var-nivået allerede i begynnelsen av 2009. Hva totalkvoten da bør settes til, kan ikke ICES si noe om, siden det fortsatt er høyt uregistrert uttak.

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ råd, og påpeker at utkast og svarte landinger enkelte år har utgjort over halvparten av totaluttaket.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Ny informasjon (fra det internasjonale bunntråltoktet i sommer) indikerer at fiskedødeligheten nå er under føre-var-nivået. Gytebestanden er fortsatt langt under det kritiske nivået (Blim). Årsklassene 1999-2004 er alle beregnet til å være langt under gjennomsnittet. 2005-årsklassen er beregnet til å være sterkere enn de foregående, men også den er beregnet til å være under gjennomsnittet. 

Forvaltningsråd

Selv om bestandsstørrelsen er lav og rekrutteringen de siste årene har vært dårlig, så er det beregnet at bestanden kan bli gjenoppbygget til føre-var-nivået (med 50 prosent sannsynlighet), allerede i begynnelsen av 2009, dersom fiskedødeligheten blir mindre enn 0,13. Dette tilsvarer en totalfangst (utkast og svarte landinger inkludert) på 22 000 tonn i 2008. ICES er derimot ikke i stand til å si hva dette tilsvarer i totalkvote siden det fortsatt er et høyt uregistrert uttak.

ICES vurderer EU sin gjenoppbyggingsplan til ikke å være i tråd med føre-var-prinsippet, derfor blir rådene fortsatt gitt i henhold til føre-var-grenser.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Ventet fiskedødelighet i 2007: 0,53
Ventet gytebestand i 2008: 62 300 tonn
Totalkvote i Nordsjøen i 2007 = 19 957 tonn (pluss 2851 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i Nordsjøen i 2007 = 3 393 tonn (pluss 92 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, men understreker at tallet 22 000 tonn innbefatter utkast og svarte landinger som enkelte år har utgjort over halvparten av totaluttaket.

 

torsk450.gif


Figurene (tykke svarte linjer) viser utviklingen i gytebestand (SSB), fiskedødelighet (F), totalbestand, fangst (TSB), fangst (catch), rekruttering og overfiskefaktoren (”catch multiplier”, dvs. hva den rapporterte fangsten må multipliseres med for å få den reelle).