Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanalen

nordsjotorsk.gif

Sammendrag av ACFM-anbefalingene, mai 2007

Status

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne og det er høy risiko for at den ikke høstes bærekraftig. Gytebestanden er langt under det kritiske nivået (Blim) og på et historisk lavmål. Fiskedødeligheten ser ut til å ha minket litt siden 2000, og er nå beregnet til å være under Flim men over Fpa. Årsklassene 1999-2004 er alle beregnet til å være langt under gjennomsnittet. 2005-årsklassen er beregnet til å være sterkere enn de foregående, men likevel under gjennomsnittet. 

Forvaltningsråd

Siden rekrutteringen har vært dårlig de siste årene og bestanden er på et svært lavt nivå, vil kun null fangst i 2008 og 2009 kunne føre til at gytebestanden kan komme over føre-var-nivået (Bpa) tidligst i 2010.

ICES gir råd i forhold til føre-var-prinsippet, og det konkluderes derfor med at det ikke bør  fiskes torsk i Nordsjøen i 2008.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Ventet fiskedødelighet i 2007: 0,65
Ventet gytebestand i 2008: 48 600 tonn
Totalkvote i Nordsjøen i 2007 = 19 957 tonn (pluss 2851 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i Nordsjøen i 2007 = 3 393 tonn  (pluss 92 tonn i Skagerrak)

nordsjotorsk.gif

Figurene viser utviklingen i gytebestand og  fiskedødelighet.