Kvoteråd: Vestlig taggmakrell (hestmakrell)

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\Taggmakrell.JPG

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Det er laget en ny forvaltningsplan for taggmakrell, og ICES mener den er innefor en føre-var- tilnærming. ICES anbefaler i henhold til planen en kvote på 180 000 tonn for hvert av de tre neste årene. Havforskningsinstituttet støtter rådet.

Innstrømningen av atlantisk vann til Nordsjøen i første kvartal, har vist seg som en god indikator på tilgjengeligheten av taggmakrell i norsk sone om høsten samme år. Ut fra årets innstrømming ligger det an til å kunne bli et godt norsk fiske, med en dobling i forhold til fangsten i 2006 som var 27 000 tonn.

Status

Bestanden har gått nedover siden den svært rike 1982-årsklassen var på sitt høyeste i 1988. Siden 1982 har ingen ny virkelig sterk årsklasse vist seg. 2001- årsklassen har gjort seg sterkt gjeldende i fangstene de siste årene og er en relativt sterk årsklasse. Men den er ikke på samme nivå som 1982-årsklassen.

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig. Dette gjelder selv om det ble gjennomført en måling av eggproduksjonen i det vestlige og sørlige gyteområdet i 2007. Foreløpige analyser av toktet viser at eggproduksjonen var vel 70 % høyere enn i 2004. Imidlertid er eggproduksjonen et usikkert mål for gytebestanden i og med at taggmakrell av samme størrelse og alder kan gyte varierende antall egg i forskjellige år. Økningen i eggproduksjonen i 2007 kan likevel skyldes at 2001-årsklassen gir gytebestanden et løft.

De siste årene har det vært nedgang i fangstene, men de har hele tiden ligget over anbefalt uttak. I 2006 var fangsten 155 000 tonn som er den laveste på 20 år, men likevel noe over anbefalingen på 150 000 tonn. 

Forvaltningsråd

Det er laget en ny forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ICES har evaluert til å være føre-var for de neste tre år. Det anbefales en kvote på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.

Nøkkeltall

Ingen nøkkeltall utover fangst og anbefalt fangst er tilgjengelig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Undersøkelser gjennomført ved Havforskningsinstituttet viser at det er god overensstemmelse med innstrømningen av atlantisk vann til Nordsjøen i første kvartal og tilgjengeligheten av taggmakrell i norsk sone om høsten samme år. Basert på innstrømningen første kvartal i 2007, ligger det an til å kunne bli et godt norsk fiske med en dobling i forhold til fangsten i 2006 som var 27 000 tonn.