Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Blåkveite


HI 017452

undefined

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingen

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden, som har vært lav siden slutten av 1980-årene, ser ut til å ha en økende trend siden begynnelsen på
2000-tallet. Rekrutteringen har imidlertid vært jevnt lav hele perioden. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødelighet siden begynnelsen av 1990-årene. Landingene i 2008 (13 000 tonn) var på nivå med ICES' anbefaling.

Forvaltningsråd

Rådet for bestanden er det samme som i fjor. Det er indikasjoner på vekst i bestanden, men inntil en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse kan ses, anbefaler ICES at fangstene holdes
på samme nivå som tidligere, dvs. under 13 000 tonn.

Kommentarer

Fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker på grunn av alderslesingsproblematikken. Det antas likevel at trendene i bestandsberegningene gir et riktig bilde av bestandsutviklingen. Ny metode for aldersbestemmelse er tatt i rutinemessig bruk, men tidsserier må reetableres og resultatene vil derfor ikke kunne inngå direkte i forvaltningen før i 2011-2012.

 

Blakveite2a450.jpg

Blåkveite

 

 

Blåkveite