Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse tegning

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 38 000 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn

 

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel (Norge/EU) ble revidert og tatt i bruk i 2009. ICES vurderer den inntil videre til å oppfylle føre-var-kriteriene.

Forvaltningsråd

Kvoteanbefalingen er i henhold til forvaltningsplanen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 1,0
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,7
Mål for fiskedødelighet i høstningsregelen: F = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,37
Ventet gytebestand i 2011: 154 000 tonn

 

Hyse_2010_500.jpg
Hyse i Nordsjøen. Yield = Utbytte (tusen tonn), Landings = landinger, Discards = utkast, IBC = bifangst i industrifisket, Mean F(2-4) = fiskedødelighet, Spawning Stock Biomass = Gytebestand (tusen tonn) og Recruitment = rekruttering (milliarder).