Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 62° nord


torsk i nordsjøen
Fotograf: Eivind Senneset

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonnStatus

Beregning av bestandsstørrelse og dødelighet er usikker, men gir informasjon om trendene i bestanden. Gytebestanden er nær det lavest observerte. Rekrutteringen har vært dårlig siden 2002.
Forvaltningsråd

ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2010, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og iverksettes.
Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet er enig i ICES sitt råd. En del reguleringer for å verne kysttorsk ble innført i 2004 og 2005, og siden er ytterligere tiltak iverksatt: Forbud mot fløytgarnfiske etter torsk innenfor fjordlinjer, redusert bifangst av torsk i andre fiskerier, og utførselskvote for turistfisket. For 2009 etableres Borgundfjorden som et særlig verneområde hvor alt fiske, med noen få unntak, er forbudt f.o.m. 1. mars t.o.m. 30. april. Også i Heissafjorden og noen andre områder er det innført strengere reguleringer. Det er også innført begrensninger i fritidsfiskeres muligheter til å fiske for omsetning, og det er etablert føring på landings- og sluttsedler om fangsten er tatt innenfor eller utenfor fjordlinjene. Reguleringene har til nå ikke vist seg å ha den ønskede effekt med å redusere fangstkvantumet i betydelig grad.
Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert

Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå:
Ventet fiskedødelighet i 2009:  usikker
Ventet gytebestand i 2008:  usikker

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Wed, 29 May 2024 16:06:11 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Kysttorsk nord for 62° nord | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 62° nord


torsk i nordsjøen
Fotograf: Eivind Senneset

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonnStatus

Beregning av bestandsstørrelse og dødelighet er usikker, men gir informasjon om trendene i bestanden. Gytebestanden er nær det lavest observerte. Rekrutteringen har vært dårlig siden 2002.
Forvaltningsråd

ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2010, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og iverksettes.
Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet er enig i ICES sitt råd. En del reguleringer for å verne kysttorsk ble innført i 2004 og 2005, og siden er ytterligere tiltak iverksatt: Forbud mot fløytgarnfiske etter torsk innenfor fjordlinjer, redusert bifangst av torsk i andre fiskerier, og utførselskvote for turistfisket. For 2009 etableres Borgundfjorden som et særlig verneområde hvor alt fiske, med noen få unntak, er forbudt f.o.m. 1. mars t.o.m. 30. april. Også i Heissafjorden og noen andre områder er det innført strengere reguleringer. Det er også innført begrensninger i fritidsfiskeres muligheter til å fiske for omsetning, og det er etablert føring på landings- og sluttsedler om fangsten er tatt innenfor eller utenfor fjordlinjene. Reguleringene har til nå ikke vist seg å ha den ønskede effekt med å redusere fangstkvantumet i betydelig grad.
Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert

Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå:
Ventet fiskedødelighet i 2009:  usikker
Ventet gytebestand i 2008:  usikker