Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell ms2002 006

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.

Anbefalt kvote 2010: 527 - 572 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 443 – 578 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 569 000 tonn

Status

ICES har vurdert makrellbestanden og mener det er risiko for at den blir beskattet på en ikke-bærekraftig måte. Gytebestandsnivået i 2009 er over føre-var-nivået (Bpa) og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, men fiskedødeligheten i 2008 var litt over grenseverdien Fpa, som innebærer risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig.

Høstingsregel

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0.20 og 0.22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning.

Forvaltningsråd

Gytebestanden har økt fra 1,8 millioner tonn i 2002 til 2.5 millioner tonn i 2008. Årsaken er at 2002-årsklassen er svært god og årsklassene 2004 og 2005 er relativt gode. Økt overlevelse av den store 2002-årsklassen på grunn av en generell reduksjon i fiskedødelighet i de siste årene har også bidratt positivt. Det er foreløpig utilstrekkelig informasjon for å bekrefte størrelsene på 2006 årsklassen, men den var en av årsklassene som dominerte i fangstene under økosystemtoktet i Norskehavet i juli-august 2009. Tilgjengelig informasjon tyder på at utbredelsen av gyteområdet og beiteområdene for makrell har ekspandert i de senere år. Makrell har blitt fisket kommersielt i områder som det tidligere ikke har vært fisket, spesielt innenfor Islands territorialfarvann.

Fangstene i 2009 ventes å bli om lag 830 000 tonn.  Dette gir en fiskedødelighet på F = 0.31. Fangstene fra kyststatene er ventet å bli over 700 000 tonn i 2009, som er godt over det den nye forvaltningsplanen ville gi. I tillegg er det rapportert fangster på 112 000 tonn makrell i islandsk farvann.

I henhold til den nye forvaltningsplanen (F mellom 0,20 og 0,22) kan totalfangsten i 2010 ligge mellom 527 000 og 572 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene ventes gytebestanden å holde seg stabil på omlag 2.4-2.5 millioner tonn i 2010 og 2011.
Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter: Nordsjø, vestlig og sørlig.  Nordsjøkomponenten er fortsatt på et lavt nivå. For å beskytte den særskilt, råder ICES til:
• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,67 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,42
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,23
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20 - 0,22
Ventet fiskedødelighet i 2009: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2009: 2,5 millioner tonn