Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hode

 ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er over føre-var-grensen.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007. Simuleringer viste at den høyeste avkastningen ble oppnådd med en fiskedødelighet på 0,32, altså litt lavere enn den vedtatte høstingsregelen med en fiskedødelighet på 0,35, og ICES anbefalte å bruke en lavere verdi i regelen.

Forvaltningsråd

 For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes i henhold til høstingsregelen som tilsvarer en fangst på 204 000 tonn i 2010. Det bør tas hensyn til bifangst av vanlig uer.

Havforskningsinstituttets kommentar

 Havforskningsinstituttet mener at det vil være fornuftig å ha en fiskedødelighet under føre-var-nivå i høstingsregelen. Analyser av tidligere bestandsvurderinger viser at disse er usikre for tiden. Årsklassene etter 2002 er under middels nivå eller svake, og bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden siden 2006. En beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere de nærmeste årene. Dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere fiskedødelighet enn føre-var-nivå i høstingsregelen. Havforskningsinstituttet mener derfor at kvoten for 2010 bør settes i henhold til en høstingsregel med et beskatningsnivå på F = 0,32, noe som tilsvarer en fangst på 193 000 tonn. Dette er 14 prosent lavere enn kvoten for 2009 og dermed innenfor den år-til-år variasjonen som høstingsregelen tillater (+/- 15 %).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2009: F = 0,30
Ventet gytebestand i 2010: 568 000 tonn