Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


stim med sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009

Anbefalt kvote 2010: 1 483 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 1 643 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 1 643 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2009 er beregnet til 13,3 millioner tonn. Gytebestanden består av en mengde sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden i 2010 ventes å være ca 12,2 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 10,8 millioner tonn i 2011.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 1,483 millioner tonn i 2010.
De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2009 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,643 millioner tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.
Havforskningsinstituttets kommentar
Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå = 0,125
Ventet fiskedødelighet i 2009 = 0,125
Ventet gytebestand i 2010 = 12,2 millioner tonn