Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


oyepal

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:

Anbefalt kvote for 2010: 307 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 157 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 157 000 tonn

Status

De siste beregninger viser at bestanden har full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har generelt var lavere enn naturlig dødelighet og den har avtatt i de seinere år til betydelig under langtidsgjennomsnittet (0,6).

Forvaltningsråd

For å holde gytebestanden over føre-var-grensen må fisket i 2010 være mindre enn 307 000 tonn.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Eksisterende tiltak for å redusere bifangst av konsumarter bør opprettholdes eller forbedres.Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet =ikke definert
Fiskedødelighet i 2008: F (1-2 år) = 0,12
Gytebestand i 2009 = 186 000 tonn