Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


sei hele

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: 139 000 tonn
Anbefalt kvote for 2009: 139 000 tonn
 

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen.

Forvaltningsråd

ICES har nå evaluert Norge og EU sin forvaltningsplan for sei og konkluderer med at den på kort sikt er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Dette tilsier landinger i 2010 på 118 000 tonn.

Kommentarer

Med det nåværende nivået på gytebestanden vil en fiskedødelighet på 0.3 tilsvare en kvotereduksjon på 24%. Det er imidlertid en begrensning på 15% årlige endringer i den vedtatte forvaltningsplanen så lenge gytebiomassen er over føre-var-nivået, og dette samsvarer med landinger på 118 000 tonn i 2010. Det er observert nedgang i individvekst de siste årene. Sammen med en fallende tendens i rekruttering tyder dette på at produksjonen i bestanden har gått noe ned. Dette er det ikke fullt ut tatt hensyn til i evalueringen av fangstregelen. Det er heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for usikkerhet i bestandsvurderingen. ICES har derfor godkjent fangstregelen for bruk på kort sikt (inntil 5 år).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,6
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2009 (F) = 0,29
Ventet gytebestand i 2010 = 235 000 tonn
Norsk kvote i 2009 = 63 186 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Sei_2010_figur_1.jpg

Sei i Nordsjøen. Rekruttering, gytebestand, landinger og fiskedødelighet.