Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


snabeluer
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonn

Status

Et nytt år med data for denne bestanden forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultater viser at bestanden er nær et historisk lavmål. Bare årsklassene født før 1991 kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, siden de etterfølgende 15 årsklassene er svært svake. I oppvekstområdene i Barentshavet observeres det imidlertid tegn på bedre rekruttering. Det er derfor svært viktig at yngelen får det beste vern fra å bli tatt som bifangst i alle fiskerier, inkl. rekefisket. Dette vil sikre at de rekrutterende årsklassene får bidra så mye som mulig til gjenoppbyggingen av bestanden.

Det har utviklet seg et direkte fiskeri utenfor de økonomiske sonene i Norskehavet, med en klar økning av fangstene (28 458 tonn i 2006). Dette har gitt stor grunn til bekymring. Fra og med 2007 har den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) kuttet ned på dette fiskeriet ved å sette en årlig kvote som kan fiskes i et kappfiskeri (olympisk fiske) i internasjonalt farvann. I 2008 var de totale landingene av snabeluer 14,000 tonn, direkte pelagisk fiske (9,183 t) og bifangst inkludert.

Forskningstokter ble gjennomført i Norskehavet i 2008 for å undersøke utbredelse og tetthet av snabeluer. Tokteresultatene gir ikke en sikker beskrivelse av bestandsituasjonen, men de foreløpig resultatene antyder at bestanden kan opprettholde et begrenset fiske i det pelagiske området.

Forvaltningsråd

ICES gjentar sitt råd fra i fjor og tilrår forbud mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.

Anbefalte reguleringer i 2009: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre      fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 2010: Det samme som for 2009.
 
 

Snabeluer

 

 

Snabeluer